Viggeby

Viggeby är beläget i nordöstra delen av Orkesta socken. Viggeby gränsar i öster till Frösunda socken, i väster till Orkesta by, i norr till Lundby och i Söder till Söderby. Ägorna är väl sammanhållna och följer naturligt dalgången med inägorna och bytomten i sydväst och utmarken i nordost.

Karta
Karta över Viggeby med omgivningar 2014.

Viggeby bytomt ligger förhållandevis lågt, drygt 15 meter över havet. Inägorna i sydväst ligger lägre och utmarken i nordost högre, upp mot 40 meter över havet i sin högsta del i gränsen mot Lundby.

Grupp människor som står framför ett hus
Den närmaste familjen plus tjänstefolk samlade vid Viggeby gård efter Oskar Gustafssons 50-årsdag den 18 september 1915. Fotograf: Okänd, 1915.

Det finns två kända gravfält på Viggeby ägor. Båda gravfälten ligger drygt 20 meter över havet. Det största gravfältet, RAÄ 8:1 som ligger ungefär 200 meter norr om bytomten består av 16 fornlämningar varav 14 runda stensättningar, en rektangulär stensättning och en treudd. Gravfältet, RAÄ 7:1som ligger i betesmark, närmare bytomten är uppdelat i två delar av en väg. Här finns knappt tio fornlämningar. Direkt söder om gravfältet finns bebyggelselämningar i form av minst tre husgrunder, RAÄ 9:1. Längre österut har det tidigare funnits en stensättningsliknande naturbildning, RAÄ 10:1.

Namnet är en sammansättning av förleden vigge- och efterleden –by. Förleden kan möjligen vara en äldre form av ordet för vik.

En grupp människor som står/sitter framför ett hus
Tre syskon utanför Viggeby gård. Fr v Frits Gustafsson, Sven Gustafsson och Inez Gustafsson, gift Mattsson. Fotograf: Okänd, ca 1930.

År 1733 (A75-16:1) gjorde lantmätare Lars Kietzling en ägodelning av Viggeby ägor och samtliga ägor till Viggeby finns redovisade i kartan. Viggeby bestod då av två gårdar om sammanlagt 10 ½ öresland, vilket motsvarar drygt 1 ¼ markland. En av gårdarna var av frälsenatur och värderad till 8 öresland och lydde under Lindholmens sätesgård. Den andra gården ägdes av kungliga akademin. Det årliga utsädet var drygt 16 tunnor och höskörden var 58 ⅝ lass. Relationen mellan åker och äng var således mellan 1:3 och 1:4. Ägorna begränsades i söder av Viggebysjön och Stolp-Ekebysjön. Intill sjöarna växte vide och al. På sydsidan av sjön fanns det fasta fisken på Solsta ägor. Åkermarken var indelad i två åkergärden varav det östra låg i gärdeslag med Orkesta by. På utmarken i nordost har lantmätaren angivit att det fanns ett kärr benämnt Igelbäcken. Bebyggelsen redovisas endast som två hussymboler. Torpet Nedersumpen finns redovisat på Söderby ägor.

Karta
Del av karta A75-16:1 från 1733.

År 1761 (A75-16:2) storskiftades Viggeby ägor och samtliga ägor karterades. Någon bybebyggelse redovisas inte i kartan, men tre olika gårdar omtalas i textbeskrivningen. Det var Uppgården, Millangården och Lillgården. Örestalet var oförändrat sedan 1733. Uppgården innehades av en klensmed och Millangården av inspectoren på Östanå. Lillgården innehades av Uppsala akademi. Inga torp redovisas.

År 1785 (A75-16:3) genomfördes en ängsdelning. Viggebysjön gick fortfarande fram till ängen. Torpet Sumpen redovisas som två hus på Söderby ägor.

Av konceptkartan till det äldre häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 framgår att det fanns två gårdar kvar i Viggeby. Dessutom hade det tillkommit ett bostadshus på impedimentet i väster, norr om den åkermark som i slutet av 1700-talet fortfarande utgjorde ängsmark. Det kallades Viggebyberg. Enligt textbeskrivningen till kartan ska det ha funnits två bebyggda lägenheter förutom gårdarna på Viggeby ägor. Till båda gårdarna i byn fanns det trädgårdar som omgärdade boningshusen. Den västra gården, som senare kallades Lillgården, tycks ha utgjort en mer ståndsmässig anläggning med två flygelbyggnader som flankerade boningshuset. Ekonomibyggnaderna låg till största delen norr om vägen, på impedimentet direkt norr om den södra gården, Storgården. Arealen odlad åker uppgick vid sekelskiftet 1900 till drygt 43 hektar och arealen naturlig äng var knappt 2 hektar.

Karta
Del av konceptet till det häradsekonomiska kartverket från 1900.

I början av 1950-talet hade det tillkommit bostadsbebyggelse i eller i direkt anslutning till redan befintliga boningshus på båda gårdarna i byn. Även vid Viggebyberg fanns det två bostadshus. På en åkerholme i åkergärdet väster om byn hade det tillkommit en ekonomibyggnad. Kärret Igelbäcken var nu helt uppodlat.

Idag har det tillkommit en större byggnad drygt 150 meter nordost om byn. På åkergärdet har man (haft) en motorcrossbana.

Viggeby västra delar ingår i riksintresse för kulturmiljövården, K 74.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats