Orkesta by

Orkesta by är centralt beläget i socknen med samma namn. Byns ägor gränsar till Borresta och Finnberga i väster, Lundby och Viggeby i öster samt Söderby i söder. Ägogränsen i norr utgör sockengräns mot Skrävsta och Torsholma i Frösunda socken. Orkesta bys ägor är smala och långsträckta i nord-sydlig riktning, liksom övriga byar/ensamgårdars ägor i norra delen av Orkesta socken. Ängsmarken var belägen längst i söder och i nordväst, strax norr om ängen i söder låg bybebyggelsen omgiven av åkermark. Betesmark och utmark fanns i norr. I sydvästra delen av Orkesta ägor ligger Orkesta kyrka.

Karta
Orekesta by med omgivningar.

Orkesta by ligger på ett närmast runt impediment strax över 20 meter över havet. Markeringar kring bytomten och söderut ligger lägre och i norr sträcker sig enstaka höjder upp mot 45 meter över havet. Stora delar av utmarken, norr om Ryan och Långhagen ligger dock lägre.

Flygfoto
Orkesta kyrka och Orkesta by i b akgrunden. Fotograf: AB Flygtrafik 1959.

Det finns två stora och ett mindre gravfält på Orkesta bys ägor. Det gravfält, RAÄ 16:1 som ligger närmast bytomten ligger på impedimentet i norr, där Kolberga ligger, och omfattar knappt 200 synliga fornlämningar, varav mer än 150 runda stensättningar, 27 högar, tio rektangulära stensättningar och en förekomst av skålgrop. Knappt 500 meter längre norrut ligger ytterligare ett stort gravfält, RAÄ 18:1 med cirka 200 fornlämningar. Huvuddelen av gravformerna är runda stensättningar, men här finns även en kvadratisk stensättning, en rektangulär och fyra triangulära stensättningar samt en rest sten. Det mindre gravfältet, RAÄ 11:1 ligger i ägogränsen mot Viggeby i öster och omfattar cirka 20 fornlämningar varav elva runda stensättningar, sju högar, en kvadratisk och en rektangulär stensättning. Intill gravfältet ligger en rund stensättning, RAÄ 36:1. Den har ett flaggstångsfundament i sig. Mellan de båda stora gravfälten finns en plats med flera runda stensättningar, RAÄ 97:1, m fl. Norr om det norra gravfältet finns även en hög och en stensättning, RAÄ 96:1, m fl.

I västra delen av ägorna, på en åkerholme finns ett ganska stort röse, RAÄ 101:1.

Vid och i kyrkan finns flera runstenar, RAÄ 28:1 och RAÄ 29:1, m fl (U 333, U 334, U 335 & U 336). I ägogränsen mot Viggeby i öster finns ännu en runsten, RAÄ 33:1 (U 340). Den har en tid fungerat som västra stolpen i broräcket.

Runristning
Runsten med beteckningen U335 vid Orkesta kyrka. Runstenen är inmurad i sakristians östra yttervägg, där den suttit sedan sakristian byggdes i mitten på 1400-talet. Fotograf: Yngve Sjögren 1992.

I norra delen av ägorna finns en stensättningsliknande lämning som förmodligen utgör ett röjningsröse, RAÄ 13:1.

Namnet har efterleden –sta. Tolkningen av förleden är osäker.

Byn kartlades i samband med ägodelning år 1703 (A75-12:1). Byn bestod då av fyra lika stora gårdar värderade till sammanlagt 24 öresland (dvs 3 markland). Det årliga utsädet var 32 tunnland och 29 kappland och höskörden uppgick till 76 lass. Relationen mellan åker och äng var således mellan 1:2 och 1:3. Mitt emellan byns två åkergärden låg ett soldattorp. Klockargården var belägen mitt i ägogränsen mellan Borresta och Orkesta by. 

Karta
Del av karta A75-12:1 från 1703.

Delning av skog företogs och karterades år 1752 (A75-12:2).

År 1761 (A75-12:3) genomgick Orkesta by storskifte. Byn bestod av fyra gårdar – fortfarande värderade till 24 öresland. Kartan är fin. Bybebyggelsen redovisas i sin faktiska utbredning, liksom de byggnader som hörde till Klockargården. Kyrkan finns enkelt avbildad, liksom klockstapeln och en del av kyrkomuren. Soldattorpet fanns inte kvar.

Karta
Del av karta A75-12:3 från 1761. 

År 1812 (A75-12:4) storskiftades ängsmark och 1855 (A75-12:5, renskriven text) (01-ORK-41, karta) genomgick Orkesta by laga skifte. I kartan redovisas även kyrkan ur ett fågelperspektiv.

I häradsekonomiska kartverket år 1903 redovisas tre gårdar i Orkesta by varav två som låg kvar på bytomten och en som flyttats ut på ett mindre impediment omgivet av åkermark i nordost. Vid sekelskiftet fanns ett soldattorp benämnt Gustafsberg beläget mellan åkermark och betesmark och en lägenhet benämnd Kolberga. Till den västra av de båda gårdarna på bytomten fanns en stor trädgård. Klockargården utgjorde en skattlagd lägenhet och låg kvar på sin ursprungliga plats söder om kyrkan. Förutom de tre gårdarna fanns sammanlagt fyra övriga bebyggda lägenheter på ägorna. Arealen odlad åker uppgick till 72,4 hektar och det fanns lite mer än 1 hektar naturlig äng kvar.

Karta
Del av konceptet till det häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900.

I början av 1950-talet fanns det två gårdar kvar på bytomten. En gård hade tillkommit nordost om Kolberga. Även en bostad hade tillkommit i ett nytt bebyggelseläge mellan åker och skog, benämnd Johannesberg. Skillnaden mellan skogsmarken i Orkesta och grannbyn Lundby är påtaglig. På Lundby var den betydligt mer öppen och förmodligen fortfarande betad.

Gård
Orkestaby i Orkesta med mangårdsbyggnad och bostadshus. Fotograf: Peter von Schoultz 2000.

Idag har det tillkommit ett bostadshus på bytomten. Det har även tillkommit en tomt som bebyggts söder om gården som flyttade ut från bytomten i samband med laga skiftet i mitten av 1850-talet. Det har även tillkommit bebyggelse i direkt anslutning till det gamla soldattorpet Gustavsberg. Klockargården söder om kyrkan tycks inte finnas kvar. Längst i norr har det tillkommit en byggnad på skogen som inte är avsedd för bostadsändamål.

Orkesta by ingår i riksintresse för kulturmiljövården, K 74.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats