Svista

Svista ligger i östra delen av socknen. Ägorna gränsar till Brottby i norr, Körlinge i väster och Sjöberg i söder. Ägorna är väl sammanhållna med inägorna i söder och utmarken i norr.

Karta
Dagens Svista med omgivningar.

I anslutning till gårdstomten finns bebyggelselämningar RAÄ 190:1 med minst 10-15 husgrunder. Detta är antagligen lämningarna efter den gamla gården i Svista som brändes av ryssarna under 1700-talet.

 Namnet är ett –stanamn och förleden kan ha haft betydelsen ”sjömän”. Tolkningen skulle i så fall kunna vara sjömännens ställe vilket torde överensstämma med bebyggelsens läge nära Garnsviken.

Väg
Vy över Svista gård från sydost. Längst till vänster skymtar gamal stallet därefter ekonomilängan,västra flygeln, mangårdsbyggnaden och östra flygeln. Fotograf: Ulf Boëthius/Stockholms läns kulturmiljöråd 1971.

Inga storskaliga historiska kartor är kända för Svista ägor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats