Sunnersta

Sunnersta låg i nordvästra delen av Össeby gamla socken, men har i sen tid inkorporerats i Stora Karby ägor. Ägofiguren var väl sammanhållen med inägor och bebyggelse i norr och utmarken i söder.

Karta
Karta över Sunnersta gamla gårdsläge.

Redan under stenålder låg stora delar av den mark som senare kom att tillhöra Sunnersta ovan vattenytan med höjder upp mot 45 meter över nuvarande havsnivå. Under bronsålder så gick det in en vik västerifrån, strax söder om den plats där Sunnersta tomt senare anlades. 

Utmed sluttningarna mot den förhistoriska viken och förlängningen av Angarnsjön ligger flera gravfält. Strax norr om den plats där Sunnersta haft sin gårdstomt ligger ett stort gravfält, RAÄ 256:1 som när det började anläggas troligen fortfarande var exponerat söderut mot viken. Gravfältet sträcker sig från ungefär 35 ned mot 20 meter över havet. Söder om viken/dalgången ligger ytterligare ett gravfält, RAÄ 163:1 som exponerats norr ut mot samma vik/dalgång. Det ligger mellan 25 och 30 meter över havet. Sunnersta övergivna gårdstomt är registrerad i fornminnesregistret, RAÄ 162:1. På en höjd av 20 meter över havet väster om Sunnersta gamla tomt ligger ett mindre gravfält, RAÄ 258:1. Mellan gravfältet och gårdstomten finns en övertorvad stensättning, RAÄ 259:1. I södra delen av ägorna vid Hagaberg finns även ett vägmärke, RAÄ 225:1.

Gårdsnamnet är ett –stanamn och skrevs tidigare Sundersta. Av gårdens läge att döma skulle en tolkning kunna vara ”stället vid sundet”.

Sunnersta var då den karterades på 1630-talet (A10:90) en självägd ensamgård värderad till 12 öresland (1 ½ markland). Det årliga utsädet uppgick till mellan 12 ½ och 13 ½ tunnor och 46 lass hö skördades årligen. Relationen mellan åker och äng var knappt 1:4. 

År 1776 (A126-37:1) storskiftades Sunnersta samtliga ägor. Gården var uppdelad i två brukningsdelar – Uppgården och Nedergården - och kallas ”by” i skifteshandlingarna. ”Sundersta by” bestod av ett mantal kronoskatte, fortfarande om 12 öresland. Uppgården brukades av en måg till ägaren som var häradsdomare och Nedergården var uppdelad på två olika ägare – bl a omyndiga barn, men brukades bara av en. Det årliga utsädet hade ökat något sedan 1630-talet till mellan 14 och 15 tunnor. Det fanns två humlegårdar och en trädgård med några fruktbärande träd, på bytomten fanns även två källor. Gårdstomten låg mellan de två åkergärdena. Utmed vägen norrut upp mot Målsta by fanns en väderkvarn (mycket vackert återgiven i kartbilden) som tillhörde häradsdomaren. Han betalade skatt för den, men den användes mest för husbehov.

Karta
Karta över Sunnersta 1776.

Nere i sydvästra delen av ägorna låg två byggnader i anslutning till två särhägnade åker- vretar och en ängsvret, men i textbeskrivningen till kartan omnämns ännu inget torp. Skogen beskrivs som att det fanns ”tarwfelig wedbrand med Stör och Gjärdselfång samt något talltimmer till husbehov… såväl som nödtorftigt bete”.

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 framgår att det på Sunnersta ägor låg två torp i anslutning till vägen, Hagaberg i öster och Olunda i väster. På gårdstomten fanns endast ett boningshus, men ett tiotal ekonomibyggnader. Söder om boningshuset låg en trädgård. Väderkvarnen fanns inte kvar.

Karta
Sunnersta i konceptkartan till häradsekonomiska kartverket från 1900.

I början av 1950-talet fanns ingen ekonomibyggnad kvar på gårdstomten, bara ett boningshus och en del av trädgården. Norr om gården hade åkermarken delats upp i olika, ganska stora fastighetsdelar. Vid Olunda fanns det fortfarande bara ett boningshus, men flera tomter hade styckats av. Vid Hagaberg låg det fortfarande bara ett boningshus, med två mindre ekonomibyggnader. 

Idag är östra delen av Sunnersta gamla ägor avstyckade (70 tomter varav 68 är bebyggda) för bebyggelse och bebyggd med bostadshus som en del av Karby samhälle. Tomterna närmast gravfältet är inte bebyggda. Vid Hagaberg finns två tomter som är bebyggda med bostadshus. Sydväst om Hagaberg ligger ett industriområde. Vid Olunda har en handfull tomter styckats av och bebyggts med enbostadshus.

Sunnersta ligger i nordvästra delen inom riksintresse för kulturmiljövården, K 77.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats