Brottby

Brottby är beläget i norra delen av Össeby socken och gränsar i väster till Stora Karby, i väster mot Prästgården och i söder mot Svista. I norr gränsar Brottby mot Sundby och Libby i gamla Garns socken. Brottby jordbruksbebyggelse har legat centralt omgiven av åkermark i norra delen av ägorna. Utmark och skog har funnits i söder. Össeby sockenkyrka låg på Brottby ägor.

Karta
Karta över Brottby gård med omgivningar.

Den norra delen av Brottby ägor ligger på mellan 5 och 20 meter över havet. I söder sträcker sig landskapet upp mot betydligt högre höjder på upp mot 40-45 meter över havet.

I norra delen av bytomten finns ett gravfält RAÄ 269:2. Ödekyrkogården finns registrerad som fast fornlämning RAÄ 267:3. Strax sydväst om bytomten finns flera enstaka gravhögar. I nordväst, där väderkvarnen står finns ett stort och långsträckt gravfält RAÄ 69:1. På andra sidan Garnsviken ligger en hamnanläggning som i fornminnesregistret klassats som övrig kulturhistorisk lämning RAÄ 90:1. På gränsen mellan inägor och utmark finns en torplämning registrerad RAÄ 169:1.

Namnet har efterleden –by. Förleden syftar antagligen på titeln bryte, en förvaltare eller rättare i kungens tjänst, kanske i förhållande till Stora Benhamra som var den närmaste kungsgården. 

Åker
Brottby gård från norr. Fotograf: Zackeus Carlsson, cirka 1900.

På 1630-talet (A10:92-93) var Brottby en by med två gårdar, två lika stora kronogårdar om 9 öresland vardera. Det sammanlagda marklandet var 2 ¼. Utsädet låg årligen mellan 9 och 9 ¾ tunnor. Höskörden var 27 lass. Relationen mellan åker och äng var 1:3.

Karta
Brottby gård med omgivningar 1636. Klicka på bilden för att se kartan på Lantmäteriets webb.

År 1721 (A126-4:1) avmättes Brottby ägor i samband med en ägomätning. Brottby bestod då av 2 mantal berustat säteri. Utsädet hade på knappt 100 år ökat betydligt till drygt 25 tunnor och ängens avkastning var 54 ½ lass. Relationen mellan åker och äng hade förändrats något och spannmålsproduktionen hade blivit mer betydelsefull. I textbeskrivningen framgår att skogen och utmarken till Brottby var uthuggen, men att det fanns tillgång till ved och gärdselvirke. Dock fanns inget timmer. Fiske utövades under våren, men gav inte särskilt mycket. Rågångarna är beskrivna direkt i kartbilden.

År 1774 (A126-4:2) storskiftades åkermarken till Brottby. Brukandet av åkermarken var uppdelat på två brukare. I trädgården fanns några få fruktträd, men ymnigt med vinbärsbuskar.

År 1787 (A126-4:3) skiftas återigen åkermarken, men även ängsmarken är karterad. Kartan och textbeskrivningen är mycket prydlig. Av textbeskrivningen framgår att man tog ”sjöfoder och vass”. Rusthållaren hade ⅔ och korpralen Hagborg ⅓.

Karta
Karta  (A126-4:3) över Brottby gård 1787.

År 1789 (A126-4:4) storskiftades utmarken till Brottby. I nordost står att angränsande enhet (Prästgården) kallas Frukthammar.

År 1822 (A126-4:5) genomfördes här ett av de få enskiften som genomförts i Mälardalen. Säteriet fick ligga kvar på den ursprungliga tomten medan augmentshemmanet blev tilldelat en ny tomt längre söderut. Nu hade de båda brukningsdelarna lika stor andel av marken. Uppe vid vägen fanns bebyggelse i anslutning till ”Smedtäpporna”, det som senare blev bygdegård.

På konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 syns att det på Brottby ägor fanns en väderkvarn i nordväst. Från kvarnen fram till gården var vägen kantad av en allé. Nedanför kvarnen och även vid gården fanns arbetarbostäder. På den för augmentshemmanet år 1822 anvisade tomten låg bebyggelse benämnd Arken. Varken i konceptkartan eller i den tryckta häradsekonomiska kartan omnämns Össeby kyrka som brann ned 1838.

Kvarn
Brottby kvarn. Fotograf: Gun Hillbo, 1993.

I början av 1950-talet benämns arbetarbostaden vid kvarnen Kvarnstugan. På ömse sidor om Garnsviken fanns bebyggelse och längst ned i östra delen av utmarken hade en bostad etablerats benämnd Lillstugan, men i övrigt hade inga avstyckningar skett.

Kvarnstugan
Kvarnstugan. Fotograf: Gun Hillbo, 2000.

Idag ligger ett snickeri i anslutning till den gamla bygdegården. Hembygdsgården är numera inrymd i Kvarnstugan. Väderkvarnen finns kvar på ursprunglig plats. Enstaka avstyckningar för enbostadhus har tillkommit öster om gårdstomten liksom vid Arken. Längst ned på den gamla utmarken i söder har ett vindkraftverk uppförts och vid stranden ligger Lillstugan kvar.

Större delen av Brottby ägor ingår i riksintresse för kulturmiljövården, K 77.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats