Start / Omsorg och hjälp / Funktionsnedsättning / LSS, Stöd och service / Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Kommunen erbjuder korttidstillsyn för ungdomar över 12 år med en funktionsnedsättning. Går du i skolan och är över tolv år kan du ha rätt till korttidstillsyn utanför hemmet före och efter skolans slut och på lovdagar, studiedagar och sommarlovet.

Hur kontaktar du oss?

Korttidstillsyn kan ordnas på olika sätt. För att ta reda på om du kan få denna hjälp kontaktar du en LSS-handläggare som du når genom kommunens kontaktcenter. Du når dem på telefonnummer: 08 587 850 00.

Frågor och svar

Har jag rätt till korttidstillsyn om min gymnasiesärskola bedriver undervisning på distans och jag anser att tillsynsbehovet inte är tillgodosett?

Svar: I dagsläget rekommenderar inte Folkhälsomyndigheten gymnasiesärskolan att bedrivas på distans. Rekommendation gäller Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolor eller särskild utbildning för vuxna.

Socialförvaltningen ska enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) erbjuda korttidstillsyn före och efter skolans slut, och under lov.

Regeringen, kommunen eller en fristående huvudman har i och med den nya förordningen "Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta." som trädde ikraft den 16 mars 2020 rätt att besluta om att stänga en skola om:

  • en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd,
  • en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19,
  • en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168),
  • en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda, eller
  • regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Vallentuna kommun tittar just nu på hur reglerna för tillsyn ska tolkas vid stängning av gymnasiesärskolan.

Mer information finns också på Skolverkets hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Blanketter funktionsnedsättning LSS

Här hittar du ansökningsblanketten för insatser enligt LSS samt en fullmakt för ombud.

LSS-handläggare

Funktionsnedsättning LSS

Telefon: 08-587 864 23

Telefontid:
måndag: kl.15-17
tisdag-torsdag: kl.9-11
fredag: stängd

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats