Skarpsundby

Skarpsundby ligger i den västligaste delen av Kårsta socken med ägogränsen i sockengränsen mot Frösunda.

Karta
Karta över Skarpsundby med omgivningar.

Skarpsundby karterades första gången storskaligt år 1639 (A6:36-37). Byn bestod då av tre olika stora gårdar, värderade till sammanlagt 32 öresland, dvs 4 markland. En gård var självägd, de andra två av frälsenatur. Det årliga utsädet varierade mellan 21 och 23 tunnor och ängsmarken gav 40 lass hö årligen. Till byn fanns varken skog, mulbete eller fiskevatten.

Karta
Del av karta A6:36-37 från 1639.

År 1703 (A52-23:1) gjordes Lars Kietzling en ägomätning av Skarpsundby ägor.

År 1769 (A52-23:2) genomfördes storskifte av ägorna.

Karta
Del av karta A52-23:2 från 1769. 

År 1855 (A52-23:4) inleddes laga skifte av Skarpsundby ägor.

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 framgår att Skarpsundby fortfarande utgjorde en radby. Det fanns tre brukningsdelar i byn. Den sammanlagda arealen åker och annan odlad jord var 51,4 hektar. Endast 2,2 hektar naturlig äng återstod.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats