Löt

Löt ligger i östra delen av Kårsta socken, gränsande till fem andra enheter. Ägofiguren är väl sammanhållen med inägorna centralt omgivna av utmarkerna runt om.


Löt med omgivningar.

Namnet är en äldre benämning på markslaget äng.

Här finns inga kända fornlämningar registrerade i FMIS. 


"Farfar"Sjöblom i Löt fyller 90 år och har fotograferats omgiven av släkt och vänner. Fotograf: Okänd, 1917.

Löt har utgjort en by med två gårdar. År 1701 (A52-14:1) genomfördes en ägomätning av Löts ägor. Byn bestod av två lika stora gårdar värderade till 6 öresland vardera och det årliga utsädet var drygt 10 tunnor. I ängsmarken skördades årligen 15 lass hö, vilket verkar osannolikt lite med tanke på hur stor ängen var.


Del av karta A52-14:1 från 1701. 

År 1746 (A52-14:2) gjordes en skattläggningsberedning av Löts ägor. Av den framgår att höskörden var 35 lass.

År 1784 (A52-14:4) genomfördes storskifte av Löts inägor. Byn brukades fortfarande bara av två brukare. Det årliga utsädet hade ökat något.


Del av karta A52-14:4 från 1784.

År 1875 (A52-14:5, protokoll) inleddes laga skifte av Löts ägor.

Konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 visar att Löt då bestod av tre brukningsdelar. Den sammanlagda arealen åker och annan odlad jord var 69,6 hektar och av den naturliga ängen återstod endast 0,7 hektar.


Del av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats