Norrhall

Norrhall är en av de tre brukningsenheterna som ligger i östra delen av Kårsta socken utmed den till Kårstadalen parallella men betydligt mindre dalgången i öster. Ägorna till Norrhall är väl samlade med bybebyggelsen och inägorna intill dalgången i söder och utmarken upp mot skogsområdet i väster och norr. Norrhall och Söderhall har sannolikt ursprungligen utgjort en enhet med ursprung i Söderhall.

Karta
Karta över Norrhall med omgivningar.

Namnet är en sammansättning av väderstrecksbetecknande norr- och efterleden –hall. Betydelsen av ordet hall är sannolikt skog eller gräns.

Hus
Halls krog i Kårsta. F r står Karin Zackrisson, mor till Otto och Albert, Otto Zackrisson, Einar Johansson och hans mor Hilma Johansson Norrhall, med en hund i famnen, Anna Smith, Iris Bergdahl, Albert Zachrisson, Johanna Zackrisson, Erika med okänt efternamn och John Zackrisson. Fotograf: Zackeus Carlsson, ca 1905.

Norrhall karterades första gången år 1639 (A6:24-25) och bestod då av by med två självägda gårdar som var värderade till sammanlagt 18 ⅔ öresland, dvs 2,33 markland. Det årliga utsädet varierade mellan drygt 16 och 19 tunnor och ängsskörden var 120 lass. Relationen åker och äng var således 1:6,5.

Karta
Del av karta A6:24-25 från 1639.

År 1770 (A52-17:1) genomfördes storskifte. Det fanns då tre olika brukare av de två gårdarna.

År 1800 (A52-17:2) genomfördes en ängsdelning.

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 framgår att Norrhall fortfarande bestod av två gårdar belägna på ömse sidor om vägen som sträckte sig från Söderhall vidare mot socknens centrala del i väster. Det fanns 62,8 hektar åker och annan odlad jord i byn och mängden naturlig äng var 3,2 hektar.

Karta
Del av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats