Nibbla

Nibbla ligger i södra delen av Kårsta socken. Ägofiguren är smal och långsträck i öst-västlig riktning och torde vara en sekundär avknoppning från Ledinge ägor i norr.

Karta
Nibble med omgivningar.

Namnet har troligen medeltida ursprung och är en sammansättning av förleden ni- eller ny-och en variant av efterleden –böle.

En ensamgård.

Gård. På gårdsplanen står flera människor.
Vid Nibble gård i Kårsta står bakom grinden Per Gustav Johansson med sonen Birger vid handen, bredvid honom Thea Johansson med dottern Elin på armen. Mannen bakom oxarna var dräng på gården. Damen i vitt förkläde och räfsa heter Nina och t h om henne Frans Mattsson. Övriga personer okända. Bikupor av halm står vid gavelväggen. Fotograf: Okänd ca 1880.

År 1711 (A52-16:1) gjordes en ägomätning av Nibbla ägor. Det årliga utsädet var drygt 7 tunnor och i ängen kunde skördas knappt 13 ½ lass hö. Örestalet framgår inte av kartan, men däremot sägs att Nibbla utgjorde ¼ frälsehemman.

Flygfoto
På flygbilden, tagen i slutet av 1950-talet, finns ännu jordkällaren och drängstugan till vänster om bostadshuset. För att ge plats åt ett nytt bostadshus revs drängstugan och jordkällaren 1958. Det gamla bostadshuset användes under inspelningen av filmerna om Åsa-Nisse. Smedjan, som syns längst till vänster i bildens mitt, användes också vid filminspelningen. Fotograf: Okänd, ca 1955.

Konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 visar att det till Nibbla fanns 20,3 hektar åker och annan odlad jord. Det fanns även 1,7 hektar naturlig ängsmark.

Karta
Del av Konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats