Rickeby

Rickeby ligger på gränsen mellan den centrala och norra delen av Kårsta socken. Ägorna är långsträckta i öst-västlig riktning och gränsar till Kårsta i söder och Backa i norr. Bybebyggelsen ligger i kanten av inägorna i dalgången och skogsmarken i väster. Rickeby hade även omfattande skogsmarker i öster, gränsande till Norrhall i öster.

Karta
Rickeby med omgivningar.

Rickeby bytomt ligger drygt 30 meter över havet. I nordväst finns enstaka höjder upp mot 50 meter över havet. Dalgången i öster ligger mellan 10 och 15 meter över havet och utmarken som tar vid efter en ganska brant lutande sluttning i öster ligger på mellan 40 och 60 meter över havet.

Namnet är ett –bynamn med en variant av förleden rinker i betydelsen krigare. Liksom i flera andra socknar där det också finns motsvarande bynamn har bebyggelsen en strategiskt väl vald plats nära socknens centrum.

På Rickeby ägor finns tre kända gravfält. Det största ligger söder om bytomten, RAÄ 5:1 och består av 55 synliga fornlämningar varav 3 högar och 52 runda stensättningar. Norr om bytomten finns ett något mindre gravfält, RAÄ 64:1, med ungefär 50 synliga fornlämningar varav 10 högar, 38 runda stensättningar, en kvadratisk och en rektangulär stensättning. I nordväst ligger ytterligare ett gravfält, RAÄ 2:1 med 10 fornlämningar, varav en hög och 9 runda stensättningar. I ägogränsen mot Kårsta by i söder finns ytterligare ett litet gravfält, RAÄ 50:1 med 10 fornlämningar. Söder om det stora gravfältet finns en enstaka stensättning, RAÄ 4:1 och mellan det stora gravfältet och det lilla gravfältet på ägogränsen mot Kårsta by finns en hög, RAÄ 51:1.

År 1763 (A52-19:1) storskiftades Rickeby samtliga ägor av lantmätare Gabriel Boding. Kartan är ett vackert exempel på en storskifteskarta, och visar också hur långsträckt och smal ägofiguren varit, med skog i båda ändar, åker samlad väster om dalgången och ängsmark i dalgångens lägsta del. Det fanns fyra gårdar i Rickeby by, spridda på två olika tomter belägna centralt i förhållande till åkermarken. Gårdsbebyggelsen var i huvudsak kringbyggd. De fyra gårdarna kallades Norrgården, Södergården, Opgården och Nedergården.

Karta
Del av karta A52-19:1 från 1763.

Vid tiden för storskiftet fanns fem brukare i byn. En och samma bonde brukade både Norr- och Södergården medan Opgården och Nedergården brukades av två bönder vardera. Hela byn var värderad till 23 öresland, dvs knappt 3 markland. Norrgården var värderad till 4 ½ öresland kronoskatte. Södergården var lika liten men tillhörde Danvikens hospital. Opgården och Nedergården var lika stora – 7 öreland var och ägdes båda av Danvikens hospital.  Det årliga utsädet var 35 ½ tunna och den årliga höskörden var 105 lass. Relationen mellan åker och äng var således ungefär 1:3.

På andra sidan ägogränsen i söder, på grannbyn Kårstas ägor fanns en backstuga kallad Kräklan. Innanför ägogränsen i norr, öster om dalgången fanns torpet ”Sprongget” på Backa ägor.

År 1787 (A52-19:2) storskiftades skog och backar som fram tills dessa hade varit samfällt ägda. Till kartan finns även en rågångsbeskrivning. I kartbilden redovisas ett båtsmansboställe. 

År 1788 (A52-19:3) delades byns äng. Byns olika delar kallas Västerbyn – där Uppgården, Nedergården och Johan Anderssons gård låg – och Österbyn där Norr- och Södergården låg. 

År 1850 (A52-19:4) (01-KÅR-56) laga skiftades Rickeby ägor och då fanns återigen fyra gårdar i byn. Det framgår att det tillkommit bebyggelse längs vägen mot Norrhall vid det gamla båtsmanstorpet, öster om dalgången som senare kom att benämnas Källbacka, Ekdal, Grönlund.

Torp
Torpet Grönlund i Kårsta. I bakgrunden syns ny bebyggelse med adress Grönlundsvägen. Fotograf: Gun Hillbo 1993.

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 framgår att det i byn fanns sju bostadshus – två gårdar med sina ekonomibyggnader i Västerbyn och fem i Österbyn, varav möjligen tre med tillhörande ekonomibyggnader och fortfarande sin huvudsakliga utkomst av jordbruket. Söder om Österbyn hade det tillkommit ett bostadshus benämnt Haga. Namnen på den bebyggelse som tillkommit längs vägen mot Norrhall vid båtsmanstorpet i öster och karterats vid laga skiftet redovisas, det torde dock inte ha tillkommit ytterligare bebyggelse här under 1800-talets senare del. All ängsmark i dalgången hade odlats upp under 1800-talets senare del. Kårsta station hade anlagts längs Roslagsbanan på granngården Backas ägor, nära ägogränsen mot Rickeby.  Av textbeskrivningen framgår att det fanns fyra brukningsdelar och 10 bebyggda lägenheter. Arealen åker var 77,6 och av naturlig äng återstod i princip ingen alls (0,1 hektar).

Karta
Del av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900.

I början av 1950-talet betecknas de olika delarna av byn Väster-Rickeby och Öster-Rickeby. De två gårdarna i Väster-Rickeby låg kvar, medan antalet bostadshus i Öster-Rickeby hade minskat från sju till två. Vid Haga hade Furulid tillkommit. Mellan vattendraget och Roslagsbanan hade det anlagts en mekanisk verkstad och på östra sidan av Roslagsbanan, alldeles intill ägogränsen mot Kårsta by hade det anlagts en idrottsplats. Det hade dessutom styckats av tomter i nästan hela området mellan Roslagsbanan, vägen mot Norrhall och Bergsjön i sydost varav ett drygt tiotal var bebyggda. Ett femtiotal tomter låg i början av 1950-talet ännu obebyggda. Huvuddelen av det stationssamhälle som kallas Kårsta är etablerat genom tomtavstyckningar på Rickeby ägor.

Idag har situationen ändrats något, den gamla idrottsplatsen är flyttad och det ligger istället en fotbollsplan söder om Kårsta skola i östra utkanten av Kårsta. Ytterligare tomtavstyckningar har gjorts och enbostadshus uppförts norr om vägen mot Norrhall. Alla de tomter som avstyckades under de första decennierna av 1900-talet har inte bebyggts. De byggnader som uppförts på de tidigt avstyckade tomterna är ganska små i förhållande till de byggnader som tillkommit norr om vägen. Alldeles intill den äldre torp- och bostadsbebyggelsen har det styckats en handfull tomter på rad invid skolan.

Verkstadsbyggnad
Danielssons verkstäders exteriör i maj 1972. På 1950-talet var Danielssons verkstäder en av tre verksamma industrier i Kårsta socken och sysselsatte ett trettiotal arbetare. Fotograf: Okänd 1972.

Vid Rickeby gamla by finns i Öster-Rickeby två tomter styckade på den ursprungliga bytomten. Söder om Öster-Rickeby finns förutom Haga och Furulid även en avstyckad, men ännu obebyggd tomt.

Rickeby ingår i riksintresse för kulturmiljövården, K 76.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats