Salby

Salby ligger i västra delen av Kårsta socken med ägogräns mot Frösunda i väster.

Karta
Karta över dagens Salby.

Salby karterades första gången år 1639 (A6:34-35) och bestod då av by med två gårdar. Hela byn var värderad till 44 öresland, dvs 5 ½ markland. Det årliga utsädet uppgick till mellan 30 och 32 tunnor och ängen gav årligen 208 lass hö.

Karta
Del av karta A6:34-35 som visar gårdarna i Salby 1639.

År 1705 (A52-21:1) genomfördes en örtugadelning. 

År 1759 (A52-2:2) genomfördes storskifte. I kartbilden finns en extremt arbetad kartusch. De två gårdarna kallades Uppgården och Nedergården. Det fanns minst fyra brukare i byn.

Gård med flera hus
Salby gårds huvudbyggnad byggdes i början av 1880-talet. Fotograf: Yngve Sjögren, 1978.

År 1898 (A52-2:4) inleddes laga skifte.

Konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 visar att det då fanns två bebyggda brukningsdelar och en tullkvarn i Salby. Arealen åker och annan odlad jord uppgick till 99,4 hektar och av naturlig äng återstod 4,1 hektar.

Flygfoto
Flygfoto över Salby gård. I bakgrunder åkrar med sädeskylar på tork. T v gårdens ekonomibyggnader. Fotograf: Okänd, ca 1950.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats