Så här arbetar vi

Karbyskolan är den mindre skolan som skapar goda och nära relationer mellan både personal, vårdnadshavare och elever. Vår engagerade personal ser varje barn och vi har ett etablerat och välfungerande elevhälsoteam. Vi ser mycket goda resultat av våra tidiga insatser för att stärka läs- och skrivinlärning där bland annat vår speciallärare gör stora insatser.

Att lära sig innebörden av en sund livsstil och att att integrera miljön i undervisningen är en naturlig del i lärandet på både förskolan och skolan. Med våra förutsättningar för utomhuspedagogik lär sig eleverna om människan i samspel med naturen. På Karbyskolan profilerar sig varje elev inom hälsa och idrott. Kunskap om hälsa, kost och idrott hjälper eleven till en sund livsstil. Eleven får med sig förmågan att göra aktiva val kopplat till den egna hälsan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats