Systematiskt kvalitetsarbete

Karbyskolan har ett mycket välutvecklat och systematiskt kvalitetsarbete. Genom att synliggöra vad vi gör och analysera resultatet av arbetet ser vi vad vi kan förbättra.

Uppföljningen sker på många olika nivåer. För eleven märks det i uppföljningar av lektioner, arbetsområden eller teman, men också i den individuella utvecklingsplanen (IUP:n). Det är ett dokument som visar elevens kunskapsutveckling vid en bestämd tidpunkt samt vilka åtgärder som sätts in för att eleven ska nå sina egna uppsatta mål. En elev kan också ha ett eget åtgärdsprogram, t ex om stödinsatser sätts in för att eleven riskerar att inte nå kunskapskraven. Både IUP och åtgärdsprogram följs upp regelbundet.

Med hjälp av olika screeningverktyg säkerställer vi att undervisningen har tillräckligt bra kvalitet och att ingen klass eller enskild elev halkar efter kunskapsmässigt. Varje år genomför lärare och speciallärare screeningtester i både läsning, skrivning och matematik. I årskurs 3, 6 och 9 görs nationella prov. Vi deltar dessutom i Stockholms universitets undersökning i matematik (UiM) i årskurs 2, 5 och 8.  

Vi undersöker elevernas trivsel genom vår egen trivselenkät som går ut till alla elever samt genom de individuella samtal som kurator håller med alla elever i årskurs 5 och 7. Vi genomför också de kommungemensamma Våga Visa-enkäterna som går ut till elever i årskurs 2,5 och 8 samt vårdnadshavare i årskurs F, 2 och 5. Detta kan man läsa mer om i vår likabehandlingsplan.

Allt kvalitetsarbete beskrivs och knyts ihop i datasystemet Stratsys.

Under åren 2012-2016 var skolans kvalitetsarbete certifierat inom ISO 9001, en internationell standard för ledningssystem i företag och organisationer. Vi har tagit med oss erfarenheterna från certifieringen och anpassat arbetet till skolans värld, till exempel har vi internrevisioner med särskilt utsedda kvalitetsutvecklare som har som uppgift att analysera verksamheten och lyfta fram förbättringsförslag.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats