Så här arbetar vi

Språkförskolan arbetar efter en modell som kallas för TINS, Tidig Intensiv Naturlig Språkbehandling för förskolebarn med grav språkstörning, modellen/interventionen utgår från barns språkutveckling.

Stor vikt läggs på lärandet att stimulera varje barns individuella språkutveckling, samt att öka barnets självkänsla och självförtroende till att kommunicera.

Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar vi med:

 • Heldagsomsorg i en liten barngrupp med hög personaltäthet.
 • Ett personalteam bestående av förskollärare och logoped.
 • Dagliga lekfulla språkstimulerande aktiviteter i grupp.
 • Tecken- och bildkommunikation som stöd för språkutvecklingen.
 • Munmotorisk träning för barn med oralmotoriska svårigheter.
 • Individuell behandling, logopedbedömning och diagnosticering.
 • Individuellt utformade handlingsplaner för varje barn.
 • Daglig föräldrakontakt, även via kontaktbok och regelbundna föräldrasamtal.
 • Utbildning av föräldrar och anhöriga.
 • En strukturerad förskolemiljö anpassad för varje barns enskilda behov.
 • Tydliggörande pedagogik med fokus på barnens språkutveckling.
 • Vid behov konsultation med specialister inom andra yrkesområden.

Barnets behandling syftar främst till att främja barnets språkliga utveckling avseende förmågan att göra sig förstådd. Detta sker genom att artikulera rätt och uttrycka sig begripligt, känna igen ord och förstå det som andra säger. Barnet ska kunna använda språket till att kommunicera språkligt och socialt med andra. Varje barn får logopedbehandling både enskilt och i grupp flera gånger i veckan. Samtliga barn utreds oralmotoriskt. Förskolans läroplan är en naturlig del i vår vardag, i vårt arbetssätt, i vårt lärande.

Språkförskolan arbetar efter en modell som kallas för TINS, Tidig Intensiv Naturlig Språkbehandling för förskolebarn med grav språkstörning, modellen/interventionen utgår från barns språkutveckling.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats