Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar utifrån barn- och ungdomsförvaltningens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete.

Vid nytt läsår presenteras Gustav Vasaskolans läsårsplan/skolplan. Planen innehåller utvecklingsområden som bygger på utvärdering och analys av föregående läsårs arbete och resultat. Planen är ett levande dokument som vi fyller på under läsårets gång.

Det systematiska kvalitetsarbetet innefattar bland annat:

  • Den gemensamma resultatuppföljningsplanen för årskurs F–6
  • Betygsprognoser i mitten av terminen för årskurs 6
  • Terminsbetyg för årskurs 6
  • Enkäter till elever och vårdnadshavare om allt från trygghet till måluppfyllelse
  • Plan för att främja lika rättigheter och möjligheter
  • Rutin för att främja närvaro

Vid läsårets slut sammanfattas årets arbete i en Resultat- och analysrapport som delges Barn- och ungdomsförvaltningen. Rapporten bygger på lärarnas, fritidspersonalens och skolledningens utvärderingar och analyser av resultat och måluppfyllelse för det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet följs sedan upp i en enhetsdialog med skolans ledning, förvaltningschef och berörd personal på förvaltningen.

Motorisk screening på Gustav Vasaskolan med hjälp av MUGI: Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning

Elevhälsan på Gustav Vasaskolan erbjuder alla elever i F-klass och årskurs 1 att delta i en grovmotorisk screening. Syftet med screeningen är att fånga upp elever som visar osäkerhet i sin motorik. Efter genomförd motorisk screening får elevens vårdnadshavare återkoppling med resultatet av screeningen. De elever som visar en motorisk osäkerhet vid screeningen kommer att erbjudas extra motorisk träning under läsåret.

All forskning visar ett tydligt samband med att osäkerhet i balansförmåga och kroppsrörelser kan göra att barn känner sig osäkra vid inlärning samt i lek och samvaro med andra barn. Genom arbetet med MUGI skapar vi goda förutsättningar till inlärning och social samvaro för alla elever.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats