Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar utifrån barn- och ungdomsförvaltningens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete.

Vid nytt läsår presenteras Gustav Vasaskolans läsårsplan/skolplan med utvecklingsområden som utgår från utvärdering och analys av föregående läsårs arbete och resultat och som är ett levande dokument som vi fyller på under läsårets gång.

Det systematiska kvalitetsarbetet innefattar bland annat den gemensamma resultatuppföljningsplanen för årskurs F–6, betygsprognoser i mitten av terminen för årskurs 6, terminsbetyg för årskurs 6, enkäter till elever och vårdnadshavare kring allt från trygghet till måluppfyllelse, plan för att främja lika rättigheter och möjligheter, rutin för att främja närvaro med mera.

Vid läsårets slut sammanfattas årets arbete utifrån lärarnas, fritidspersonalens och skolledningens utvärderingar och analyser av resultat och måluppfyllelse kring ovanstående arbete i en Resultat- och analysrapport som delges Barn- och ungdomsförvaltningen och som sedan följs upp i en enhetsdialog med skolans ledning, förvaltningschef och berörd personal på förvaltningen.

Motorisk screening på Gustav Vasaskolan med hjälp av MUGI: Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning

Från höstterminen 2015 har Elevhälsan på Gustav Vasaskolan möjlighet att erbjuda alla elever i F-klass och årskurs 1 att delta i en grovmotorisk screening. Syftet med den motoriska screeningen är att fånga upp de elever som visar osäkerhet i sin motorik. Efter genomförd motorisk screening får alla vårdnadshavare återkoppling med resultatet av den motoriska screeningen. De elever som visade en motorisk osäkerhet vid screeningen, kommer att erbjudas extra motorisk träning under läsåret. All forskning visar ett tydligt samband med att osäkerhet i balansförmåga och kroppsrörelser kan göra att barn känner sig osäkra vid inlärning samt i lek och samvaro med andra barn, genom arbetet med MUGI skapar vi goda förutsättningar till inlärning och social samvaro för alla elever.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats