Trygghet och studiero

För att kunna trivas och prestera så bra som möjligt i skolan måste man känna sig trygg, det gäller både personal och elever. Vi arbetar för ett tillåtande klimat där varje elev upplever sig vara bekräftad och respekterad för den han eller hon är. De vuxna har en viktig roll i hur de bemöter varandra och eleverna i verksamheten. Vuxna ska vara goda förebilder.

På Gustav Vasaskolan har vi behörig, erfaren och engagerad personal som är väl insatt i kursplanernas krav med en strävan att hjälpa alla elever utifrån deras förutsättningar. Här blir alla elever sedda.

På skolan finns ett trygghetsteam, som består av personal från skola och fritids. Trygghetsteamet arbetar, liksom all personal, utifrån Gustav Vasaskolans “Plan för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”. Trygghetsteamet arbetar med fokus på förebyggande åtgärder. Trygghetsteamet möts två gånger i månaden och stämmer av läget i klasserna och hos enskilda elever samt hur det fortsatta arbetet ska genomföras. 

Vi visar respekt, både mot vuxna och mot kamrater

Respekt betyder omtanke och hänsyn. Vi säger inte något som kan göra någon annan illa, utan säger och gör saker som gör andra väl.

Vi arbetar för att förebygga och förhindra mobbning

En skola fri från mobbning, kränkningar och rasism är en trygg plats för alla.

Vi följer regler och gemensamma bestämmelser

På så vis skapas trygghet, arbetsro och trivsel.

Vi ansvarar för att förbättra och utveckla vår skola

Alla är i skolan för att lära och utvecklas. Var och en har ett personligt ansvar för att så sker.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats