Elevråd

Elevrådet träffas en gång i månaden. I förskoleklass får alla elever som så önskar delta i ett möte för att få en bild av vad ett elevråd är. Från årskurs 1 röstar sedan varje klass fram två representanter som deltar i mötena under läsåret.

Vid läsårets första elevråd väljer rådet ordförande och sekreterare som sedan leder och dokumenterar mötena med hjälp av rektor och skolans administratör.

Elevrådet följer en fast agenda som knyter an till klassrådens agenda med de frågor som rör hela skolan. Protokoll delges elever och skolans personal via SchoolSoft och gås igenom vid klassernas påföljande klassråd.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats