Fastarby

Fastarby ligger i socknens östligaste del. Ägornas geografiska omfattning är relativt stora. Gårdstomten och inägorna är lokaliserade i den sydligaste delen invid sjön Härsens strand.

Karta
Dagens Fastarby med omgivningar.

Namnet är ett medeltida namn sammansatt av mansnamnet Faste-, mellanledet a- som en förkortning av ordet ”arva” och slutledet –by. Fastes arva by kan tolkas som bebyggelsen som Faste fått i arv.

År 1728 (A126-7:1) karterades Fastarby, Starby, Gunsarby, Nyby och Gunby gårdar av lantmätare Lars Kietzling. Kartan är innehållsrik och innehåller bl a en utförlig beskrivning av rågångarna kring och mellan gårdarna. Även skogen beskrivs i kartbilden. 

Karta
Fastarby 1728.

Fastarby utgjorde på 1720-talet en ensamgård belägen norr om Fastarby sjön. Gården var värderad till ½ frälsehemman som genom köp hade kommit i Greve Axel Wrede Sparres ägo sedan han köpt det av en ryttmästare. Gården beboddes av bonden Erik Andersson som årligen besådde knappt 6 tunnor och kunde skörda 35 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således ungefär 1:6, vilket innebär att boskapsskötseln var betydligt viktigare än spannmålsodlingen.

Skogen var betydelsefull och lantmätaren ägnar ovanligt stort utrymme i kartans textbeskrivning åt dess beskaffenhet. Det sägs att det fanns god gran och tall samt lövskog av åtskilligt slag. Det fanns god timmerskog samt vedbrand och gärdselfång. Lantmätaren berättar vidare att ”… var av åbon kan ha sin utkomst genom kolande till sina utlagors utbetalande”. Mulbetet uppges ha varit nödtorftigt och fisket inte av något särdeles värde eftersom Fastarbysjön hade sank gyttjebotten och ansågs oduglig till att fiska i. Sjön Härsen (som kallades Harsan) var däremot ett bra fiskevatten där man kunde få fisk av åtskilligt slag, om man bara hade införskaffat fiskeredskap.

På Fastarby ägor fanns även ett oskattlagt torp benämnt Bankeby. Varje år uppbars ränta till ”Herrgården” i form av 7 ½ läst kol. Den herrgård som avses var sannolikt Östanå som ägdes av Greve Axel Wrede Sparre. I kartbilden redovisas en mängd ängslador.

Karta
Karta över Fastarby cirka år 1900.

Skolbyggnad
Fastarby skola som syns i kartbilden från början av 1900-talet. Fotograf: Okänd ca 1910.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats