Kumla

Kumla ligger i nordvästra delen av Garns gamla socken. Ägorna är delade i två delar. Den västra delen är långsträckt med inägorna samlade i dalgången intill vägen norrut mot Rö och utmarken i norr, den andra delen omfattar utmark och ligger i östra delen av samma dalgång, lite längre norrut.

Karta
Dagens Kumla med omgivningar.

Namnet kommer av en pluralform av ordet kummel.

Kumla kartlades första gången storskaligt tillsammans med Ramsta år 1639, (A6:14-15 och A6:18-19). Kumla var värderat till 19 öresland (2,375 markland) och brukade mellan 16 och 18½ tunnland åker varje år. Ängsskörden uppgick till drygt 50 lass årligen.

Karta
Karta över Kumla 1639.

Kumla storskiftades tillsammans med Ramsta år 1768 (A126-24:1). Även bebyggelsen på Stångberga gård redovisas i kartbilden. Det fanns fyra brukningsdelar på Kumla och lika många på Ramsta.

Kumla och Ramsta storskiftade sin åkermark igen år 1812 (A126-24:2). Ängsmarken storskiftades år 1820 (A126-24:3). Laga skifte genomfördes år 1846 (A126-24:4).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats