Nybyn

Nybyn ligger i nordöstra delen av Garns gamla socken.

Karta
Karta över Nybyn med ogivningar 2012.

Namnet är ett –bynamn med en förled som indikerar att det kan vara sekundärt tillkommet i förhållande till kringliggande bebyggelse.

År 1728 (A126-7:1) karterades Fastarby, Starby, Gunsarby, Nyby och Gunby gårdar av lantmätare Lars Kietzling. Nybyn ägdes liksom de övriga gårdarna av Greve Axel Wrede Sparre på Östanå. Nyby bestod av ¼ frälsehemman som beboddes av bonden Nils Nilsson.

Karta
Del av karta A126-7:1 från 1728.

Det årliga utsädet var 2 ⅓ tunna och ängen gav ungefär 11 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således ungefär 1:5 vilket innebär att spannmålsodlingens betydelse var förhållandevis liten. Mellan Långsjön och Malmsjön var marken beväxt med god fång- och lövskog. Fisket i sjöarna uppgavs inte vara av något värde och försvårades av att stränderna var tvärdjupa. Det fanns lågor och träd i vägen, även nedsjunkna i sjön vilket omöjliggjorde fiske med notvarp.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats