Brollsta

Brollsta ligger centralt i gamla Garns socken. Ägorna är väl sammanhållna med inägorna intill Norrsjöns norra, uppgrundade del och utmarken i öster. Det avhysta Ådra ligger på Brollsta ägor, vid Norrsjöns södra strand. 

Karta
Dagens Brollsta med omgivningar.

Namnet är ett –stanamn med ursprungligt förled Brylle- eller Brölle-. Det omnämns år 1542. Tolkning av namnets betydelse är osäker.

Under historisk tid har Brollsta utgjort en ensamgård. Ett kvarnställe finns omnämnt redan år 1585, kvarnen flyttades till Ådra/Uddra år 1778.

Hus
Brollsta gård. Huvudbyggnaden brann ner på 1950-talet men de bägge flyglarna klarade sig. Fotograf: Okänd ca 1940.

Brollsta karterades första gången storskaligt år 1639 (A6:16). Brollsta utgjorde vid karteringen en självägd skattegård. Det årliga utsädet uppgick till knappt 6 tunnor och avkastningen av ängsmarken var 20 lass. Relationen mellan åker och äng var således ungefär 1:3. Anmärkningsvärt är att det till Brollsta fanns tre åkergärden, varav ett helt och hållet låg obrukat. Lantmätaren uppgav att det fanns skog, mulbete och fiskevatten till nödtorften.

Karta
Karta över Brollsta 1639.

Fram till 1660-talet brukades och beboddes Brollsta av bönder, men köptes i början av 1660-talet av en hovträdgårdsmästare. Gården gick år 1678 vidare till landshövding och friherre Policarpus Cronhielm som erhöll säterifrihet för gården samma år. Gården var väl bebyggd år 1682 och säterifriheten bekräftades år 1828. Mer om detta finns att läsa i Garnsbygden av Harald Skoglund, s. 220 ff.

Övrig bebyggelse, torp: Lilla Baddet, år 1777, Duvendal år 1807, Augustasberg år 1843.

Det finns inga skifteskartor över Brollsta.

I slutet av 1980-talet fanns norr om Brollsta gård en öppen hagmark med enstaka granar och enar. Prästkrage och liten blåklocka var vanliga. Enstaka exemplar hittades av vanlig ögontröst och gullviva. Mindre allmänna var ängsskallra, brunört och vårfingerört.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats