Rönninge

Rönninge ligger i sydvästra delen av Garns gamla socken. Rönninge ingår idag i Hakunge ägor.

Karta
Rönninge med omgivningar 2012.

Namnet är ett –ingenamn med förled som kan ha med röjning att göra.

År 1585 finns uppgift om att det då fanns en fotkvarn vid Rönninge och fyra torp. 

Det finns en ägomätning daterad år 1700 (A126-31:1) över Rönninge ägor av lantmätare Jacob Braun. Av textbeskrivningen till 1700 års karta framgår att Rönninge tidigare bestått av 2 hemman, men att det förmedlats till 1 ½ och vid karteringstillfället bara ansågs vara värt motsvarande 1 mantal. Det hade legat öde för fyra år sedan (år 1696), men nu (år 1700) åter kommit i bruk. Skogmarken omtalas som stor och sträckte sig ända bort mot Harsjön i öster. Vintertid fiskades med notvarp i Harsjön. Både torpet och Rönninge anges ha tillhört Herrgården (sannolikt Hakunge). Torparen gjorde två dagsverken i veckan och åtnjöt för detta mat.

Karta
Karta A126-31:1 från 1700. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats