Gunby

Gunby ligger centralt i östra delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är väl sammanhållen, närmast kvadratisk och gränsar i öster till Gunsarby, i väster mot Brollsta och i nordväst mot Stångberga.

Karta
Dagens Gunby med omgivningar.

Namnet är en medeltida namnform med efterleden –by och sannolikt en kort variant av mansnamnet Gunnar som förled.

Gunby redovisas i en karta uppmätt av lantmätare Lars Kietzling med anledning av en ägomätning år 1728 (A126-7:1) som också omfattar Fastarby, Gunsarby och Nyby. Gunby utgjorde ¼ frälsehemman ägt av Greve Axel Wrede Sparre. Gården beboddes av bonden Johan Andersson som årligen besådde åkermarken till gården med 2 ⅔ tunnor och skördade 11 lass hö i ängsmarken. Skogen till gården uppges ha varit god, med någon timmerskog och god fångskog. Fisket var av ringa värde. I en inhägnad strax sydväst om gården hölls kalvar och annan ungboskap.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats