Gunsarby

Gunsarby ligger i östra delen av Garns gamla socken och gränsar till Stångberga och Gunby i väster, Nyby i norr, Fastarby i nordost, Starby i öster och Bromseby i söder. Ägofiguren har formen av en båge kring Gunby ägor, med gårdstomten och inägorna i nordväst och utmarken i öster och söder. 

Karta
Dagens Gunsarby med omgivningar.

Namnet skrevs år 1514 Gunnesaraby vilket sannolikt är en medeltida namnform med efterleden –by och en variant av mansnamnet Gunne eller Gunnar som förled. Tolkningen skulle kunna vara ”Gunnars by” eller ”Gunnes by”. Hemmanet tillhörde i början av 1500-talet Stora Benhamra. Läs mer i ”Garnsbygden” av Harald Skoglund, s. 231 ff.

Gunsarby redovisas i en karta uppmätt av lantmätare Lars Kietzling med anledning av en ägomätning år 1728 (A126-7:1) som också omfattar Fastarby, Gunby och Nyby. Gunsarby bestod vid tiden för kartering av ½ frälsehemman ägt av Greve Axel Wrede Sparre, men bebott av bonden Erik Larsson. Det årliga utsädet var 4 tunnor och 23 lass hö kunde skördas i ängsmarken. Skogen gav timmer och utgjorde god fångskog. Det fanns även god lövskog i de lägre partierna. Mulbetet var medelmåttigt och fisket av ringa värde.

Karta
Karta över Gunsarby 1728.

Av konceptet till det häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 framgår att det vid gränsen mot Gunby i söder fanns en skattlagd lägenhet benämnd Ängby.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats