Hakunge

Hakunge ligger i sydvästra delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är väl sammanhållen och förhållandevis geografiskt mycket omfattande. Gränsen i söder utgör kommungräns mot Österåker och även socken- och häradsgräns mot Åkers skeppslag och Prästgårdens ägor. I öster gränsar Hakunge mot Bromseby, i norr mot Gillberga och i nordväst mot Ösby. Ägogränsen i väster går i Garnsviken och utgör även den gamla socken- och häradsgränsen mellan Ösby och Garn, Vallentuna och Långhundra härader. I nordvästra delen av Hakunge ägor har tidigare även en brukningsenhet benämnd Rönninge funnits.

Karta
Hakunge med omgivningar idag. 

Hakunge ägor ligger högt, speciellt de östra delarna som sträcker sig upp mot 79 meter över havet. Själva gårdstomten ligger strax över 35 meter över havet. Inägorna i öder, sydost om gården och i den nord-sydliga dalgången rakt öster om gården ligger mellan 10 och 20 meter över havet.

Byggnad
Hakunge säteri. Fotograf: Zackeus Carlsson ca 1910.

Strax norr om Hakunge, på en ganska låg höjd mellan 5 och 10 meter över havet ligger tre gravfält, som ursprungligen kan ha hängt ihop som ett enda. Det är RAÄ 60:161:1 och 64:1. I kanterna av gravfälten ligger även enstaka stensättningar. Sydväst om Hakunge finns ett stort grav- och boplatsområde registrerat i fornminnesregistret, RAÄ 55:1 med 255 anläggningar, varav 176 runda stensättningar, drygt 40 högar, 26 rektangulära stensättningar , fyra treuddar, fyra terrasser, två resta stenar och två stenrader. 


Ytterligare lite längre söderut finns ett mindre gravfält RAÄ 53:1. Grav- och boplatsområdet ligger exponerat mot väster, mot Långhundraleden, i en sluttning på mellan 5 och 25 meter över havet. På höjden norr om gården ligger ett röse, RAÄ 57:1. Kring gården finns även några fornlämningsliknande lämningar.

I norra delen av Hakunge ägor ligger en fornborg, RAÄ 62:1. Fornborgen ligger högt – när den anlades sannolikt med vida utsikt över omgivningarna - mellan 40 och 50 meter över havet.

Namnet på gården är en variant av ett inge-namn med ett förled som skulle kunna tolkas som ett namn Hak-. Hakunge omnämns första gången i skrift år 1369.

Grupp människor som står framför ett hus
Skördemiddag på hakunge. Fotograf: Okänd ca 1930.

Hakunge var en lågfrälse sätesgård under medeltiden och redovisas fortfarande vid sekelskiftet 1900 som säteri.

Det finns inga storskaliga historiska kartor över Hakunge registrerade i Lantmäteriverkets digitala arkiv. På 1840 års sockenkarta återges endast gården Rönninge, med tillhörande åkermark och ett flertal torplägenheter på norra delen av Hakunge ägor mellan Garnsviken och Harsjön samt läget för Hakunge gård. Ingen markanvändning är återgiven undantaget åkermarken vid Rönninge. Norr om Hakunge fanns en väderkvarn. Torplägenheterna är från väster mot öster Forssensberg, Carlberg, Axelstad, Christineberg, Sjöhamar och Harsbo. Eventuellt låg mellan Berg och Christineberg även ett båtsmanstorp, som i kartbilden betecknats BT. Lägenheter som inte betecknades som torp var Jungen, Berg, Myrboda, Jansboda och Wik. Vid Rönninge låg torpet Högbro och Sjötorpet. Mellan torpen Högbro och Forssensberg låg lägenheten Hojden.

Karta
Sockenkartan från 1840.

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900, som omfattar Hakunge samtliga ägor, framgår att gården Rönninge inte längre hade samma status som på 1840-talet och tidigare. De torp som fanns vid sekelskiftet 1900 på Hakunge ägor var Forsenberg, Axelsta, Högbro och Sjötorp vid Rönninge, Ljungen, Nybygget, ett namnlöst torp, Kristineberg, Sjöhamra och Harsbro. Söder om gården låg Udden och Malmbacken.

Hakunge var omgivet av två parkanläggningar, en fransk i söder och öster och en engelsk i nordväst. Det fanns en brygga nere i Garnsviken. De flesta ekonomibyggnaderna låg samlade vid den norra infarten, nordost i förhållande till mangårdsbyggnaden. Flera marknamn har med boskap och olika djurslag att göra som t ex Fårkärret och Stora och Lilla Komossen.

Karta
Hakunge på karta från sekelskiftet 1900.

I början av 1950-talet hade Skeppartorp och Skogshyddan tillkommit som särskilt avstyckade tomter. Norr om gården hade det tillkommit bebyggelse med nya namn som t ex Gladbo, Hammarlund, Lyckebo och Lugnet.

Mellan Kvarnmossen och Fårkärret ligger det idag en bergtäkt. Nya Harsbro har tillkommit som en avstyckning.

Västra delen av Hakunge ägor ingår i riksintresse för kulturmiljövården, K 77.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats