Bromseby

Bromseby tillhör den västligast belägna och största av relativt små enheter som ligger i östra delen av gamla Garns socken.

Karta
Dagens Bromseby med omgivningar. 

Namnet nämns första gången i skrift (i ett gåvobrev till Klara kloster) år 1389 som ”Brymsaby”, senare ”Brömsaby” och är en sammansättning av förleden bryms- eller bröms- och efterleden –by.

Bromseby utgjorde under historisk tid en by med två mindre gårdar om ½ mantal vardera. Utsädet till gamla Bromseby var endast 2 tunnor. Dock fanns år 1599 5 kor, 2 hästar, 4 får och 1 svin. Bromseby kvarn hade vid samma tid 4 kor, 2 hästar och 1 svin, men inget utsäde. År 1683 hade kvarnen ½ tunnas utsäde och äng om 5 á 6 lass hö samt en kålsäng vid husen, nödtorftig skog och mulbete samt en liten del i några insjöar (enl. Skoglund).  

Flygfoto
Flygfoto över Bromseby på 1950-talet. I bakgrunden syns sjön Tärnan. Fotograf: Okänd ca 1950.

På ägorna fanns Bromseby kvarn. Såg anlades i samma damm på 1600-talet, skattlagd år 1816.

Torpet Lilla Bromseby nämnes år 1777.

År 1795-1796 (A126-3:1) karterades Bromseby i samband med en ägomätning. Det kallades då Kvarn Bromseby eller Gamla Bromseby och bestod av ett mantal frälse som tillhörde Danvikens hospital i Stockholm. Gården var belägen i södra änden av sjön Tärnans sydöstra förgrening. Både norr och söder om gården fanns trädgårdsanläggningar. Till kartan finns en tydlig beskrivning av gränsrösena kring Bromseby ägor. Här fanns ett skogvaktartorp vid Harsjöns strand, där Mösundet senare anlades. Värt att notera är att en del av skogen kallades Bränsleskogen. Den sammanlagda ytan åker på de avmätta ägorna uppges ha varit 24 tunnland. Det fanns dessutom 33 tunnland mark som benämndes Uppodlingsmarken.

Karta
Bromseby 1795.

Gården och kvarnen ägdes ännu på 1980-talet av Danvikens hospital.

Mittemot Bromseby ligger Tärnholm och där fanns på 1980-talet en björkhage och en strandäng.

Bromseby ägs alltjämt av stiftelsen Danviks hospital och drivs idag som ett rationellt skogsbruk som omfattar knappt 4 000 hektar skog. Av gården Bromseby återstår endast två byggnader vilka kommer att rivas inom kort (2015). Gården upphörde att brukas 1957 och lades ner i samband med att arrendet upphörde. Ett par år senare revs kvarnen och sågen och sedan har övriga byggnader rivits efter hand. Orsaken till att gården slutligen avvecklades var att det inte gick att få den lönsam.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats