Libby

Libby ligger i västra delen av Garns gamla socken. Ägorna ligger intill Garnsvikens norra strand och gränsar i ett vattendrag till Sundby i väster, och Toftesta i öster samt Brottby i söder. Libby är, som namnet antyder, den minsta brukningsenheten i socknen med sina 36 hektar. Libby har haft sina inägor i söder om utmarken i norr. 

Karta
Karta över Libby idag.

Libby ägor ligger mellan 5 och 30 meter över havet. Gårdsbebyggelsen ligger strax över 15 meter över havet.

Väster om Libby gårdstomt finns historiska husgrunder, rester av verksamhet enligt fornminnesregistret, RAÄ 260:1. Norr om det området ligger ett ganska stort gravfält, RAÄ 255:1. I väster – på 10 meters höjd över havet – finns flera enstaka, övertorvade stensättningar, RAÄ 271:1, m fl. Även kring den högsta höjden ligger tre enstaka, övertorvade stensättningar, RAÄ 209:1, m fl. I västra delen av ägorna finns även fossil åker.

Namnet skrevs år 1362 ”Lydby” (sannolikt felläst) och under senare delen av 1500-talet ”Lijdby” och det skulle kunna tolkas som bebyggelsen i slänten.

Libby karterades första gången år 1639 (A6:13). I slutet av 1630-talet utgjorde Libby en ensamgård av krononatur värderad till 8 öresland, dvs 1 markland. Det årliga utsädet uppgick till mellan 8 ¼ och drygt 10 tunnor. Ängen gav ungefär 40 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således mellan 1:4 och 1:5. I västra delen av Libby ägor fanns en kvarn som kunde gå höst och vår. Skogen angavs av lantmätaren som ringa, medan mulbetet och fiskevattnet var till nödtorften. Det finns inga skifteskartor över Libby.

Byggnade
Libby gård i Össeby-Garn. Husen fr v inrymmer ladugård, magasin, flygelbyggnad, som var bostad för ladugårdskarlen samt gårdens huvudbyggnad. Fotograf: Okänd 1900.

Av konceptet till häradsekonomiska kartverket framgår att det fortfarande vid sekelskiftet 1900 fanns ganska mycket ängsmark kvar vid Garnsvikens strand, väster om vägen ned mot Lilla Garn och rakt väster om kyrkan. På Libby gårdstomt tycks det ha funnits två bostadshus i södra delen och flera ekonomibyggnader i norr.

Karta
Detalj ur konceptet till häradsekonomiska kartverket cirka 1900. Klicka för att se kartan på Lantmäteriets sida Historiska kartor.

I början av 1950-talet hade fem tomter avstyckats för bostäder, varav ett för ålderdomshem precis norr om vägen. Gården låg kvar intakt med sin kringbyggda form med bostadshuset i söder och ekonomibyggnaderna i norr. En del av ängsmarken söder om vägen hade odlats upp till åker. Norr om ålderdomshemmet på en åkerholme låg det ett bostadshus.

Flygfoto
Flygfoto över Brottby med ålderdomshemmet till vänster. Fotograf: Aerofoto, Vetlanda ca 1950.

Idag har ytterligare tomter avstyckats och bebyggts på Libby ägor. Dels har det tillkommit bebyggelse norr om de två bebyggda tomter som fanns väster om gården redan i början av 1950-talet, och det har även tillkommit ett bostadshus på egen tomt alldeles intill vägen, öster om gårdsläget. Bostadshuset på åkerholmen norr om det gamla ålderdomshemmet verkar ha byggts ut.

Libby tillhör de i kommunen 17 enheter som ingår med alla sina ägor i riksintresse för kulturmiljövården. Det riksintresseområde som innefattar Libby ägor är Vada - Össeby-Garn K 77.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats