Sundby

Sundby ligger i västra delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är förhållandevis mycket smal och långsträckt i nord-sydlig riktning med inägorna i söder vid Garnsvikens strand och utmarken i norr. I väster gränsar Sundby till Husa (egentligen fd Säby) och i väster mot Libby och Toftesta, i nordost mot Morsta.

Karta
Karta över dagens Sundby.

Enstaka höjder i norr sträcker sig upp mot 55 meter över havet, men inägorna i söder ligger mellan ungefär 5 och 30 meter över havet. Själva bytomten är belägen på 20-25 metersnivån.

Hus
Mangårdsbyggnaden på Sundby gård. Fotograf: Zackeus Carlsson ca 1900.

Det finns fem gravfält på Sundby ägor. Ett av dem ligger i ägogränsen mellan fd Säby och Sundby, RAÄ 205:1, mellan 25 och 30 meter över havet. Strax söder där om ligger ett något mindre gravfält, RAÄ 206:1 i sluttningen söderut något lägre än det stora gravfältet. På närmaste höjd österut ligger också ett gravfält, RAÄ 282:1. På den höjden finns även en stenfylld stensättning, RAÄ 207:1 och ett röse, RAÄ 208:1. Sydväst om byn ligger ett litet gravfält, RAÄ 278:1. Det ligger förhållandevis lågt. Ner mot Libby ägor finns en övertorvad stensättning RAÄ 52:1 (bevakningsobjekt). Dessutom finns några enstaka fornlämningsliknande lämningar öster om byn.

Namnet är ett –bynamn med förleden sund- som betecknar dess belägenhet intill det vattendrag som tidigare var ett sund.

Sundby karterade första gången storskaligt år 1639 (A6:4) och bestod då av tre gårdar. Byn – en radby - var värderad till 16 öresland, dvs 2 markland. Norra gården (skatte) var värderad till 6 öresland och 4 penningland, Mellangården (skatte) till 7 öresland och 4 penningland och den södra gården (krono) till 2 ⅔ öresland. Det årliga utsädet låg mellan 20 ⅜ tunnor och 28 ¾ tunnor. Den årliga ängsskörden uppgick till 54 lass. Relationen mellan åker och äng var således ungefär 1:2. I texten till 1639 års karta omtalas ett nybyggt icke namngivet torp, beläget intill en särhägnad åkervret med två tegar strax nordost om byn.

Det finns en mycket fin storskifteskarta upprättad över Sundbys åkermark daterad år 1765 (A126-36:2) av lantmätare Gabriel Boding.  Det fanns då åtta brukare av de tre gårdarna, två i vardera Norrgården och Södergården, fyra i Mellangården. Gårdarna som ursprungligen låg i en radformation hade delats, men den reglerade bytomten var fortfarande tydlig. Här fanns även en utjord värderad till 6 öresland som både Norrgården och Mellangården hade del i. Jordnaturen var densamma som tidigare, men den södra gården hade förmedlat sitt mantal till 4 ⅔ öresland. I kartbeskrivningen återges flera intressanta benämningar på olika åkerskiften och även att det fanns kål- och hamptäppor i anslutning till, direkt väster om tomttäpporna.

Karta
Detalj ur storskifteskarta över Sundby från år 1765. 

År 1768 (A126-36:1) storskiftades hagar och skog.

År 1820 (A126-36:3) storskiftades Storängen. Anmärkningsvärt är att två rektangulära formationer i ängsmarken har markerats utan kommentar.

Sundby genomgick laga skifte år 1830 (A126-36:5).

I 1840 års sockenkarta går det att se att Sundby fortfarande kunde uppfattas som en radby.

Av konceptet till häradsekonomiska kartan framgår att det då fanns tre gårdar kvar i Sundby by. Flera torp hade anlagts på Sundby utmark, Berghem, ett båtsmanstorp och Johannesberg. Mellan byn och de övriga torpen låg torpet Sundbyberg. Här fanns även ett mejeri i sydöstra delen, vid vägen ner mot vattendraget.

Karta
Detalj ur häradsekonomiska kartan från år 1901-1906.

Hus
Sundby gård. Fotograf: okänd ca 1940. 

1952 fanns det fortfarande tre gårdar kvar på Sundby bytomt, men de låg inte längre på rad som de gjort ännu i mitten av 1800-talet. Norr om vägen mellan Brottby och Libby, i södra delen av Sundby ägor, hade det anlagts en handfull bostadshus och en brandstation. Av torplägenheterna fanns Berghem och Sundbyberg kvar, samt ett bostadshus strax söder om Berghem som inte namnsatts i kartan.

Brandstation
Össeby-Garns gamla brandstation på de södra delarna av Sundby ägor. Till vänster syns en bensinstation. Fotograf: Roland de Thorey 1975.

Idag går E18 rakt igenom Sundby ägor. De fem bostadshusen intill vägen mellan Brottby och Libby i söder har kompletterats med ett bostadsområde med ett femtiotal enbostadshus på ömse sidor om byvägen upp mot Sundby gamla bytomt. Roslagsleden passerar Sundby, på västra sidan om E18. Ett ridhus har anlagts norr om Sundbyberg.

Den södra delen av Sundby (de historiska inägorna) ingår i ett större område av riksintresse för kulturmiljövården, K 77.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats