Morsta

Morsta ligger i nordvästra delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är stor och väl sammanhållen med inägorna i sydost och utmarken i väster och nordväst.

Karta
Morsta med omgivningar.

Namnet är ett –stanamn. Förleden kan ha betydelsen stor skog. På 1630-talet skrevs namnet Moorsta.

1556 fanns här en skattlagd kvarn.

Vid sekelskiftet 1600 fanns här 30 kor, 17 hästar, 27 får och 25 svin.

Den första storskaliga kartan över Morsta är daterad år 1639 och finns i jordeboken A6:10-12. Byn var värderad till 27 öresland och 2 penningland, dvs 3,4 markland. Utsädet till hela byn var mellan 22 + 3 och 28 tunnor årligen och ängsskörden var 100 lass.

Karta
Morsta 1639.

Torpet Morstaberg och åtta andra torp till Morsta nämns år 1723.

År 1734 gjordes en ägomätning av Morsta ägor (A126-26:1). Kartan är fin och redovisar särskilt skogen. De tre gårdarna ligger eventuellt på en reglerad bytomt.

Morsta genomgick laga skifte relativt sent, först år 1919 (A126-26:4).

Byggnad
Morsta gårds huvudbyggnad. Fotograf: Zackeus Carlsson

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats