Lokalförändring Karlslundsskolan

Under våren 2021 har en större lokalutredning genomförts på barn- och ungdomsförvaltningen. Man har sett över vilka lokaler som används och hur nuvarande och prognosticerad beläggning ser ut och förmodas förändras i kommunen. Lokalutredningen har visat att hela Karlslundsskolan ryms i Karlslundskolan Norras lokaler.

Samtliga kommunala verksamheter har i uppdrag att se till att säkerställa effektiva lokallösningar och att aktivt anpassa sina lokaler efter verksamhetens omfattning och behov. För skolans del är prioriteringen att skolpengen främst ska gå till undervisning och att hålla nere övriga kostnader, exempelvis hyror. Barn- och ungdomsförvaltningen har därför gett rektor för Karlslundsskolan i uppdrag att arbeta med processen att samla skolenheten inom en och samma fastighet. Den ekonomiska positiva effekt lokalförändringen ger leder till att en större del av skolpengen kan riktas till undervisningen istället för kostnader för lokaler.

Arbetet med att förbereda för ett Karlslund inom en och samma geografiska skollokal kommer att pågå under läsåret 2021-2022. Under höstterminen 2021 pågår till största del planeringsarbete, som under vårterminen 2022 övergår till ett mer aktivt arbete med elever, lärare och pedagoger. Flytten kommer att ske under sommaren 2022, efter vårterminens slut.

Första mötet kommer att äga rum i Karlslundsskolan Norras aula fredagen den 3 september klockan 07:30-08:00. Det kommer ske i form av ett fysiskt frukostmöte och ni anmäler er via Schoolsoft i separat utskick, senast tisdagen den 31 augusti. Det går även bra att delta i mötena digitalt via länk som skickas med i inbjudan till mötet. Vid behov öppnar vi upp fler mötestider. Mer information om flytten har skickats till elever och vårdnadshavare via Schoolsoft.

Vänliga hälsningar

Susanna Falk
Utbildningschef, Vallentuna Kommun

Mattias Lingeskog
Rektor, Karlslundsskolan

Frågor & svar

Varför gör skolan denna flytt?

Vi har i uppdrag att förvalta kommunens pengar väl och vi vill säkerställa att mer av skolpengen går direkt till undervisning och inte läggs på extra lokalkostnader. Vi har på Karlslundsskolan mer lokalyta än vad verksamheten behöver och därför flyttar vi ihop i Karlslundsskolans Norras lokaler.

Görs denna flytt på grund av besparingskrav från kommunen?

Effektiv lokalanvändning är ett uppdrag för alla kommunala verksamheter. De resurser som frigörs med lägre hyreskostnad går direkt tillbaka till de kommunala förskolornas och skolornas budgetar. Detta är inte en besparing utan att vi riktar pengar till undervisning.

Hur görs denna flytt?

Flytten kommer att ske under sommaren 2022 efter terminens slut och påverkar inte elevernas skolår. Mer konkret information om flytten kommer till medarbetarna under våren.

När görs denna flytt?

Flytten sker under sommaren 2022.

Kommer eleverna behöva gå i en tillfällig skola under tiden för anpassning av lokaler?

Nej, det behövs inte då flytten sker utanför terminstid.

Kommer mitt barn få behålla sin lärare?

Skolorganisationen sätts ny för varje enskilt läsår, så också inför läsåret 2022/2023. Under vårterminen 2022 kommer vi att arbeta med att det ska vara en extra trygg övergång, där vi särskilt fokuserar på elevernas trygghet. Vi kommer planera in besök och ha forum för att fånga upp elevernas och vårdnadshavarnas tankar.

Kommer ni att göra nya klasser/grupper/indelningar?

Vi gör alltid grupperingar till varje nytt läsår utifrån elevantal och förutsättningar. Det kommer även att ske till läsårsstart höstterminen 2022. Arbetet med detta kommer inte att skilja sig från ett annat läsår.

Är lokalerna på norra Karlslund anpassade för barn i åk F-3?

Inredning och läromedel från lågstadiet på Karslund kommer att flyttas till klassrummen på Karlslund Norra. Lågstadiet kommer att få lokaler som är samlade och anpassade för verksamheten.

Är skolgården på norra Karlslund anpassad, trygg och lustfylld för barn i åk F-6?

Skolgården kommer att ses över så att den anpassas med lämpliga lekytor för yngre barn. Säkerheten kommer också att ses över. Karslundsskolan har ett bra läge avskilt från större vägar.

Kommer lokalerna anpassas för att skolan ska kunna undervisa enligt riktlinjer och anpassningar kring Covid-19?

Ja, samtliga Vallentunas förskolor och skolor följer folkhälsomyndighetens riktlinjer för undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Är flytten anpassad till regler i barnkonventionen?

Ja, Barnkonsekvensanalys är en del av arbetet som pågår och görs på både övergripande nivå för hela kommunen och lokal nivå för eleverna på Karlslundsskolan

Vad innebär flytten för övriga externa intressenter och verksamheter som nyttjar lokalerna?

Hyreskontraktet för lokaler i Karslundsskolan Norra för Vallentuna Internationella Montessori Skola VIMS går ut juni 2022. Kontraktet kommer inte att förlängas utan VIMS kommer att erbjudas andra lokaler att hyra.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats