Planer och styrande dokument

I verksamheten är planering, uppföljning och utvärdering en del av vår vardag.

I kvalitetsredovisningen visar vi på vilka resultat vi uppnått under förra läsåret och i genomförandeplanen vilka mål vi siktar mot under det nya läsåret. I planen mot diskriminering och kränkande behandling som revideras varje år beskriver vi hur vi arbetar med allas lika värde.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats