Planer och styrande dokument

I verksamheten är planering, uppföljning och utvärdering en del av vår vardag.

I kvalitetsredovisningen visar vi på vilka resultat vi uppnått under förra läsåret och i genomförandeplanen vilka mål vi siktar mot under det nya läsåret. I planen mot diskriminering och kränkande behandling som revideras varje år beskriver vi hur vi arbetar med allas lika värde.

Självservice

Här hittar du vår plan för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats