Trygghet och studiero

Vi arbetar aktivt för att alla barn, elever och pedagoger skall känna arbetsglädje och vara stolta över sin skola och fritidshem. Vi inspirerar till tron på den egna förmågan. Vi ser och tar tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära. Tillsammans skapar vi en trygg, lustfylld och kreativ arbetsplats som är öppen och delaktig i samhället.

Vårt mål är att eleverna på Bällstabergsskolan ska:

  • Nå goda studieresultat och få fördjupade kunskaper efter var och ens förmåga.
  • Få självtillit och känna motivation i sitt skolarbete.
  • Lära sig ta ansvar, samarbeta och få medinflytande.
  • Få goda demokratiska normer och värderingar samt att lära sig respektera andra människor.

Vi förbereder eleverna för det samhälle de skall möta och verka i utifrån kunskapsmässiga, sociala och digitala krav. Vi vill utveckla elevernas helhetssyn genom ett utökat samarbete mellan olika ämnen. Uppmuntra eleverna till personliga ställningstaganden utifrån goda faktakunskaper, kritiskt tänkande och skilda perspektiv. Eleverna ges utrymme till att påverka innehåll och arbetssätt bland annat genom utmaningar för att kunna utveckla sin fantasi och nyfikenhet.

Verksamheten syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och öka elevernas medvetenhet och delaktighet kring miljöfrågor. Vi arbetar utifrån aktuella händelser både lokalt och globalt.

Vi arbetar aktivt för att vidareutveckla skolans lärmiljöer och pedagogiska arbetssätt. Barn och elever ges en variation av möjligheter att visa sina kunskaper. Skolan arbetar och använder digitala pedagogiska redskap i sin undervisning.

Tillsammans samverkar personal, föräldrar och elever för elevernas lärande och utveckling. Vi vill förmedla en positiv framtidstro som ger eleverna viljan och möjligheten att påverka sin egen framtid.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats