Så här arbetar vi

På Bällstabergsskolan arbetar vi aktivt för att elever och pedagoger ska känna arbetsglädje och vara stolta över sin skola. Vi arbetar för att skapa en god studiemiljö och vi ger eleverna redskap för att ta ansvar för sitt lärande. Genom en regelbunden dialog och god relation till vårdnadshavare kan vi tillsammans stötta våra barn och elever i deras sociala utveckling. Likabehandlingsplanen använder vi som en grund för att skapa en trygg skola för våra alla våra elever.

Skolan arbetar systematiskt för att, i de lägre årskurserna, lägga grunden för goda studieresultat längre fram. Skolan har arbetat medvetet kring läroplanens område Trygghet och studiero, där lärargruppen tar ett aktivt ansvar att driva utvecklingen framåt.

Vi satsar på rörelse och fysisk aktivitet för förbättrad inlärning. Varje klass (åk 1-9) har minst två idrottslektioner i veckan. Under lektionerna använder vi oss av brainbreaks och glospromenader. De olika aktiviteterna leder till förbättrad minneskapacitet, ökad koncentrationsförmåga och ökad stresstålighet.

Varje elev i åk 1-9 får tillgång till en egen iPad i sin undervisning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats