Vision

Med Bällstabergsskolan som trygg bas bygger våra elever sin framtid genom gemensamt engagemang och ansvar. Visionen ska vi uppnå genom att arbeta mot följande mål: Eleverna ska;

  • Nå goda studieresultat och få fördjupade kunskaper efter var och ens förmåga
  • Få självtillit och känna motivation i sitt skolarbete
  • Lära sig ta ansvar, samarbeta och få medinflytande
  • Få goda demokratiska normer och värderingar samt att lära sig respektera andra människor

Bällstabergsskolans värdeord

Ansvar

Våra elever ska få möjlighet att utvecklas och ta ansvar efter sina förutsättningar genom att arbeta med delaktighet och ansvar för sitt lärande och agerande

Engagemang

Våra elever ska känna delaktighet, medkänsla och intresse för sin framgång genom personalens engagemang i elevernas lärande.

Trygghet

Alla våra elever ska bemötas och behandlas med respekt och känna trygghet i vår skola genom att vi ser och bemöter alla elever.

Bällstabergsskolans elever ska lämna skolan som trygga, demokratiska och ansvarskännande människor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats