Vision

Med Bällstabergsskolan som trygg bas bygger våra elever sin framtid genom gemensamt, engagemang och ansvar.

Våra värderord är ansvar, engagemang och trygghet. På vår skola ska alla barn och elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Ansvar:

  • Våra elever ska få möjlighet att utvecklas och ta ansvar efter sina förutsättningar genom att arbeta med delaktighet och ansvar för sitt lärande och agerande.

Engagemang:

  • Våra elever ska känna delaktighet, medkänsla och intresse för sin framgång genom personalens engagemang i elevernas lärande.

Trygghet:

  • Alla våra elever ska bemötas och behandlas med respekt och känna trygghet i vår skola genom att vi ser och bemöter alla elever.

Bällstabergsskolans elever ska lämna skolan som trygga, demokratiska och ansvarskännande människor.

 

Självservice

Här kan du ta del av hela Bällstabergsskolans vision.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats