Rolsta

Rolsta ligger i östra delen av Frösunda socken. Ägofiguren är väl sammanhållen och gränsar i öster till Kårsta socken.

Karta

Den geometriska jordeboken (A9:74-75) från år 1637 visar att Rolsta (som då benämndes Rostadh) var den största byn i hela nuvarande Vallentuna kommun, om man räknar den uppskattade skattekraften som sammantaget för hela byn uppgick till 6 markland. Det fanns fyra gårdar i byn varav en skattegård som ensam var värderad till 3 markland (24 öresland). De övriga gårdarna var arrendegårdar och tillhörde vid tiden för karteringen frälset. Det årliga utsädet uppgick sammantaget till 44 tunnor och ängsmarken gav 158 lass hö.

Karta

År 1703 (A29-18:1) gjorde lantmätare Lars Kietzling en ägomätning av Rolsta samtliga ägor. Bytomten förefaller vara geometriskt reglerad och det fanns två torp på ägorna.

År 1768 (A29-18:2) genomfördes storskifte av Rolsta ägor. Torplägena var fortfarande byggda och på ägorna fanns en väderkvarn som redovisas i kartbilden. Det fanns tre gårdar i byn. Den största kallades Storgården och brukades av tre brukare.

Karta

År 1797 (A29-18:3) gjordes en ängsdelning.

År 1801 (A29-18:4) gjordes en delning av skogen.

År 1870 (A29-18:5, protokoll) genomfördes laga skifte av Rolsta ägor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats