Hamra

Hamra ligger i centrala delen av Frösunda socken. Ägofiguren är liten och närmast kvadratisk nästan helt omgiven av Vreda ägor. Under historisk tid utgjorde Hamra ett torp.

Karta

Hamra ligger strax över 15 meter över havet. På ägorna finns inga kända förhistoriska lämningar. Namnet är en variant av ordet hammar vilket betyder skog.

Gård

Hamra ägor redovisas som en inhägnad på den geometriska jordebokskartan (A9:70-71) från år 1637. I inhägnaden återges ingen markanvändning, men där står ”På denna planen ligger ett torp vilket kommer Academien till”.

År 1787 (A29-7:1) gjorde lantmätare Israel Ström en ägomätning och skogsdelning av Hamra och Sunnanå ägor. Båda gårdarna anges vara avgärda hemman från Vreda och Berg, bestående av ¼ mantal vardera, av frälsenatur, ägda av Uppsala Akademi. Både Hamra och Sunnanå hade vardera en brukare. På båda gårdarna fanns vid hustomten ”tvenne kryddtäppor”. På Hamra gård fanns tre byggnader redovisade, kringbyggda. Det redovisas dock i kartbilden ingen trädgård. Gården brukade ena året 3 tunnland och 22 kappland åker, det andra året 3 tunnland och 28 kappland. I ängsmarken skördades årligen 15 sommarlass hö. Skogen var uthuggen och beväxt med ”helt ung gran- och tallskog”. Relationen mellan åker och äng var således 1:5.

Karta

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 framgår att gårdsbebyggelsen låg kvar på samma tomt, med boningshuset i norr och ganska många ekonomibyggnader. Ekonomibyggnaderna var kringbyggda och låg i anslutning till boningshuset, i väster. Söder om boningshuset fanns en trädgård. En av byggnaderna som redovisas tycks ha varit övergiven (oifylld).

Karta

På 1950-talet var situationen ungefär densamma som vid sekelskiftet. Det fanns dock två boningshus, ett hade tillkommit väster om det äldre. Söder om det boningshuset fanns fortfarande trädgården kvar. Impedimentet där gården ligger var relativt öppen. Inga avstyckningar hade skett.

Idag ser situationen avseende bebyggelse och markanvändning i stort sett likadan ut som på 1950-talet.

Hamra ägor ingår i sin helhet i riksintresse för kulturmiljövården K 75.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats