Skrävsta

Skrävsta ligger i nordvästra delen av Frösunda socken och har liksom grannbyarna Tarby och Åttesta i norr en något långsträckt ägofigur i öst-västlig riktning.

Karta

Namnet har efterleden –sta och är därmed antagligen från järnåldern.

Skrävsta karterades storskaligt första gången år 1637 (A9:76) och bestod då av en ensamgård värderad till 2 markland. Ensamgården var av skattenatur, dvs självägd. Det årliga utsädet uppgick till mellan 16 och 16 ½ tunnor och ängsmarken gav årligen 56 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således knappt 1:3. Roodtorpet, med en särhägnad åkervret hade årligt utsäde på 1 ¼ tunna.

Karta

År 1769 (A29-19:1) genomfördes storskifte av Skrävsta ägor.

År 1806 (A29-19:2) gjordes en laga delning, men ingen karta upprättades.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats