Lilla Luttergärde

Lilla Luttergärde har utgjort ett avgärda hemman som legat mellan Stora Luttergärde ägor och Torsholma ägor centralt i Frösunda socken. Gården kallades även Norrtorpet, vilket framgår av en karta över Stora Luttergärde. Ägofiguren var väl sammanhållen insprängd mellan mark tillhörig Näs och Torsholma varifrån Lilla Luttergärde var avgärda.

Karta

År 1803 (A29-11:1) storskiftades Lilla Luttergärde ägor. Gården beboddes av två rusthållare. Gårdstomten var uppdelad i två delar, men endast den västra Karta

Av häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 framgår att gården Lilla Luttergärde inte låg kvar. Hagalund hade tillkommit nära ägogränsen mot Torsholma ägor i norr.

På 1950-talet låg det bara en ekonomibyggnad kvar på den gamla gårdstomten.

Idag ingår Lilla Luttergärde ägor i Torsholma och på gårdstomten finns en ekonomibyggnad kvar. I norr har Hagalund styckats av från Torsholma.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats