Stolp-Ekeby

Stolp-Ekeby ligger centralt i västra delen av Frösunda socken. Stolp-Ekeby gränsar till Viggeby och Lundby i Orkesta socken i väster, till Solsta och Vreda i sydost och Prästgården och Luttergärde i norr. Ägorna är väl sammanhållna med inägorna i öster och i ett stråk utmed vägen västerut och utmarken i nordväst.

Karta

Stolp-Ekeby gårdstomt ligger mellan 15 och 20 meter över havet som på en halvö i landskapet, exponerad nedåt dalgången i sydväst. Ägorna i söder ligger lägre, som lägst i Stolp-Ekebysjön och högre i norr och nordväst. Som högst ligger ägorna drygt 45 meter över havet.

Åker med ett hus i bakgrunden

Det finns fem kända gravfält på Stolp-Ekeby ägor. I västra delen av ägorna ligger tre gravfält. Det som ligger högst – mellan 25 och drygt 30 meter över havet, är anlagt exponerat i en sluttning som vetter söderut. Gravfältet, RAÄ 80:1 innehåller cirka 45 fornlämningar, varav 37 runda stensättningar, fem högar, en kvadratisk och en rektangulär stensättning samt en stensträng. Bort mot ägogränsen mot Lundby i väster finns ännu ett gravfält som ligger något lägre, RAÄ 79:1. Norr om gravfältet finns en enstaka rund stensättning, RAÄ 131:1. Mellan de båda gravfälten finns en fornlämningsliknande lämning, RAÄ 130:1. Det består av cirka 15 runda stensättningar. Längre söderut, ned mot dalgången finns ytterligare ett gravfält, RAÄ 77:1, med cirka sex fornlämningar, varav fem runda och en kvadratisk stensättning. I västra sidan av gravfältet finns även en rest sten. Väster om gravfältet finns ett område med bebyggelselämningar, RAÄ 78:1.

Det största gravfältet på ägorna, RAÄ 4:1 ligger direkt öster om Stolp-Ekeby gårdstomt, söder om Gustafsborg och direkt söder om vägen. Gravfältet ligger på kring 20 meters höjd över havet och består av cirka 75 fornlämningar, varav cirka 59 runda, fyra rektangulära, tre kvadratiska och en triangulär stensättning. Här finns även åtta högar. Nordväst om det stora gravfältet, också alldeles intill vägen, finns ännu ett gravfält, RAÄ 137:1. Det består av sex runda stensättningar.

På höjden norr om gårdstomten finns minnesmärken inristade i en berghäll, RAÄ 84:1 efter två män, varav en från 1860-talet och en från 1920-talet. På höjden nordost om gården finns en stensättningsliknande bildning, RAÄ 21:1som med säkerhet är en naturbildning.

Man som rider på en ko

Namnet Stolp-Ekeby har sannolikt tillkommit för att särskilja detta Ekeby från Herrs-Ekeby i södra delen av Frösunda socken. Ekeby är ett –bynamn med förled som beskriver vegetation. Vad Stolp betyder är oklart.

Stolp-Ekeby karterades första gången storskaligt år 1637 (A9:66-67). Då fanns endast en ensamgård här som var värderad till 16 öresland, dvs 2 markland. Det årliga utsädet låg mellan 16 och 20 tunnor och ängsmarken gav 40 lass. Relationen mellan åker och äng var således drygt 1:2 vilket innebär att boskapsskötsel och animalieproduktion visserligen dominerade produktionen, men att spannmålsodlingen var förhållandevis viktig jämfört med andra byar och gårdar i kommunen vid den här tiden.

Karta

År 1764 (A29-21:1) genomgick Stolp-Ekeby storskifte. All mark som tillhörde gården redovisas i kartan. Bebyggelsen låg väl samlad centralt i förhållande till åkermarken. Det fanns då fyra lika stora brukningsdelar av gården som fortfarande värderades till sammanlagt 2 markland. Gårdens olika delar redovisas på tomten som kan ha blivit geometriskt reglerad redan under medeltid. Bebyggelsen var inte kringbyggd, men någon del av ekonomibyggnaderna visar en sådan strävan. Av beskrivningen framgår att det till gården fanns en kålgård i kanten av västra gärdet.

Karta

Åkermarken redovisas om indelad i förhållandevis många och små blockformiga tegar. Vägen som löper igenom åkermarken har troligen fungerat som hägnad. Det östra åkergärdet brukades sannolikt i lag med Prästgården. Ängsmarken låg på tre olika ställen, varav det mesta fanns norr om åkermarken. Till kartan finns en rågångsbeskrivning. I nordöstra delen av ägorna, intill ägogränsen fanns mark som kallades torphagen och torpvreten, men inget torp redovisas i kartan som tillhörigt Stolp-Ekeby.

Byggnader

Av konceptet till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 framgår att tre gårdar låg kvar på den ursprungliga gårdstomten och två gårdar hade tillkommit. En gård hade byggts som en ståndsmässig anläggning med flyglar och trädgård norr om vägen, snett över vägen sett från den ursprungliga tomten och en gård hade etablerats vid vad som idag kallas Tallbacken. Till alla gårdarna tycks det ha funnits trädgårdar. Utmed vägen hade Forsbacka och Gustafsberg anlagts. På utmarken i nordväst fanns det två torp, Nyhagen intill ägogränsen mot Lundby och Rydbacken, helt omgivet av åkermark.

Karta

I början av 1950-talet låg det fortfarande tre bostadshus på den ursprungliga gårdstomten. Den gård som förmodligen flyttat ut under 1800-talet (ingen karta finns dock) till platsen norr om vägen mittemot hade inrett den ena flygeln som bostad. Det hade tillkommit mer bostadsbebyggelse vid Forsbacka och söder om vägen Ekebylund. Vid Tallbacken hade det också tillkommit fler bostadshus, bland annat ett kallat Rosendal. I norra delen hade torpet Nyhagen försvunnit, däremot hade Rydbacken bytt namn till Nygård. Även Gustavsberg hade bytt namn till Gustavsborg.

Familj som står och sitter framför ett hus

I slutet av 1980-talet inventerades en mindre betesmark norr om Gustavsborg. Här fanns kattfot och prästkrage.

Idag finns det fyra bostadshus på den ursprungliga gårdstomten och den har styckats i flera nya tomter. På den norra gården i norr finns tre bostadshus, varav två i flyglarna. Ytterligare något hus har tillkommit vid Ekebylund. Rybacken har återtagit sitt ursprungliga namn.

Stolp-Ekeby ingår i sin östligaste del i riksintresse för kulturmiljövården, K 75.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats