Sunnanå

Sunnanå har ursprungligen varit ett torp anlagt på Vreda ägor, tillhörigt Uppsala akademi. Nuvarande Sunnanå ligger en bit längre söderut än det första bebyggelseläget som låg alldeles intill vattendraget, där av dess namn vilket sannolikt kommer av dess belägenhet direkt söder om ån. Det ursprungliga torpet måste ha legat ganska lågt, kring 10 meter över havet. På höjden strax söder om det gamla bebyggelseläget för torpet finns en enstaka stensättning, RAÄ 20:1, norr om nuvarande bebyggelseläge.

Karta

På 1637 års geometriska jordebokskarta (A9:70-71) över Vreda och Berg har lantmätaren markerat en hussymbol ungefär på platsen för Sunnanå. Sunnanå beskrivs dock inte med namn i den förklarande texten till kartan. Däremot är åkermarken strax söder om hussymbolen betecknad med O, som förklaras med ”denna ägan ligga halvparten till Wräda, och halvparten till Torpet. Torpet ligga under Academien”. Torpet kan vara detsamma som hussymbolen och som betecknas med M i kartbilden. Torpet lantmätaren syftar på skulle kunna vara Sunnanå.

Karta

År 1699 (A29-29:1) gjorde lantmätare Lars Kietzling en avmätning av Vreda by i samband med en örtugadelning. Sunnanå redovisas i kartan som ¼ hemman tillhörigt kungliga akademien, värderat till 2 öreland, det vill säga ¼ markland och bebott av bonden Anders Svensson.

Karta

År 1787 (A29-7:1) gjorde lantmätare Israel Ström en ägomätning och skogsdelning av Hamra och Sunnanå ägor. Båda gårdarna anges vara avgärda hemman från Vreda och Berg, bestående av ¼ mantal vardera, av frälsenatur, ägda av Uppsala Akademi. Både Hamra och Sunnanå hade vardera en brukare. Det årliga utsädet låg mellan 3 tunnor och 22 kappland och 3 tunnor och 25 kappland. I ängsmarken kunde årligen skördas 9 sommarlass hö. Relationen mellan åker och äng var således ungefär 1:3. Sunnanå hade flyttat söderut till sitt nuvarande bebyggelseläge.

Gård

År 1794 (A29-29:3), då ängsmarken till Vreda storskiftades redovisas utanför kartbilden en anteckning om ”Sunnanå äng”.

Vid sekelskiftet hade Roslagsbanan dragits fram strax öster om gården. 
Idag finns det en bebyggd tomt styckad i anslutning, direkt söder om Sunnanå.

Sunnanå ingår i riksintresse för kulturmiljövården, K75.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats