Berg

Berg är beläget centralt i Frösunda socken på en höjd omgiven av åkermark öster om socknens centrum. Ägorna är sedan 1840-talets slut långsträckta i nord-sydlig riktning från en bit öster om socknens centrum och vidare söderut ned mot Stora Benhamra ägor i söder. Gårdsbebyggelsen ligger och har länge legat på en höjd, idag helt omgiven av åkermark.

Karta

Gården ligger strax över 15 meter över havet. Ägogränsen mot Helgö i nordost ligger lågt och i söder finns enstaka höjder på upp till 45 meter över havet. Huvuddelen av ägorna ligger i norr mellan 30 och 35 meter över havet och i söder betydligt lägre, mellan 5 och 20 meter över havet.

Hus

Det finns inget känt gravfält i närheten av bebyggelseläget för Berg eller på Bergs historiska ägor. På en udde ut mot Långhundraleden och exponerad norrut upp mot Helgö finns en fornborg, RAÄ 3:1. Utanför fornborgen finns även en osäker fornlämning som kallats fornlämningsliknande bildning RAÄ 52:1. Den ligger dock förhållandevis lågt och torde därför inte ha legat i strandkanten förrän under järnåldern senare skede.

Natur

Berg är ett naturnamn som kan vara mycket gammalt.

Berg har under historisk tid haft en väl sammanhållen ägofigur och har brukats i lag med och legat i byamål (ägoblandning) med Vreda. År 1637 fanns i Berg en självägd skattegård värderad till 13 öresland, det vill säga drygt 1 ½ markland. Det årliga utsädet i Berg var mellan 13 och 13 ⅔ tunnor och höskörden uppgick till 82 lass. Relationen mellan åker och äng var ungefär 1:6.

Det fanns ett torp benämnt ”Torpet” som till hälften hörde till Berg och till hälften till Vreda. Det fanns även ett torp som tillhörde akademin på markerna, sannolikt föregångaren till Sunnanå. Se vidare i den geometriska jordeboken (A9:70-71).

Karta

Berg redovisas även i en yngre geometrisk jordebokskarta (örtugadelning) över Vreda by daterad år 1699 (A29-29:1) och på en storskifteskarta över Vreda daterad år 1759 (A29-29:2).

År 1848 (01-FRF-59) laga skiftades Vreda, Hamra, Sunnanå och Berg och därmed upphörde den mångåriga (sedan medeltid?) ägoblandningen mellan Berg och Vreda. Stora arealer ängsmark fanns och brukades fortfarande i dalgångarna vid 1800-talets mitt.

Karta

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartan framgår att Berg och Vreda är särskilda från varandra och Berg brukade de efter laga skiftet tilldelade markerna längst i öster mot Helgösjön och söderut mot sockengränsen och Stora Benhamra i Vada.

I början av 1950-talet fanns flera torplägenheter på Bergs utmark, Björkeberg, Tallen, Lövsättra och ett obebyggt, eventuellt övergivet bebyggelseläge benämnt Bergsättra. Jägarbo låg strax öster om Berg.

Berg har i kulturminnesvårdsprogrammet från 1986 uppmärksammats särskilt som ett av 13 omistliga objekt och gårdsanläggningen utmärker sig genom sin högreståndsarkitektur, men även genom sin särställning historiskt såsom en självständig och stor ensamgård som före laga skiftet på 1840-talet sedan århundraden legat i byamål med en intilliggande by.

Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes på 1870-talet. Övrig bebyggelse är från 1800-talets slut och 1900-talets början. Ekonomibyggnaderna är stora vilket indikerar hög status. Ett magasin i tre våningar ligger högt och exponerat i landskapet. Fram till mangårdsbyggnaden leder en lindallé. Kring trädgården finns hamlade lövträd. På impedimentet söder om gården finns även många ekar, björk och ädellövträd såsom alm och ask. Hela gården är väl underhållen.

Berg ingår i riksintresse för kulturmiljövården, K 75.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats