Fågelsunda

Fågelsunda ligger i nordöstra delen av Frösunda socken. Ägorna är väl sammanhållna och gränsade vid sekelskiftet 1900 i norr till Billsta, i sydost till Torsholma och i söder till Rolsta. Förr har Fågelsunda även gränsat till Tuna och Åvasta.

Karta

Namnet är en sammansättning av ordet fågel som bildar förleden och efterleden –sunda. En tolkning torde kunna vara att vid tiden för etablering av bebyggelse fanns strax öster om den plats man valde som tomt för bebyggelsen ett sund där fanns ett rikt fågelliv.

Åker

Det har under historisk tid funnit tre gårdar i byn.

Det finns ingen geometrisk jordebokskarta över Fågelsunda.

År 1758 (A29-6:1) genomfördes kartering i samband med ägodelning av Fågelsunda ägor. Textbeskrivningen är mycket intressant och dessutom ganska lättläst. Den berättar om hur det resonerades kring rättvisa om ny fördelning av mark och ger en inblick i hur jordskiftesreformerna gick till när de ännu var i sin linda. Det framgår att det fanns tre brukare i byn, men en av brukarna hade förutom en egen gård även del i en annan. Hela byn var värderad till 24 öresland, det vill säga 3 markland, men gårdarna var sinsemellan olika stora. Norrgården, vars innehavare hade avlidit och numera brukades av änkan och barnen var värderad till 8 öresland, Södergården var störst, med två brukare och värderad till 10 öresland. Millangården brukades av en av bönderna som även hade del i Södergården. Millangården var värderad till 6 öresland. Uppgifter om årligt utsäde och ängsavkastning framgår inte.

Karta

I texten kan man bland annat läsa om att åkern låg i solskifte och att ”Kungsådern” ofta svämmade över vilket medförde en del krångel att ta sig över via Holmbron till andra sidan för att bruka marken.

År 1855 (A29-6:2) genomfördes laga skifte, liksom år 1902 (A29-6:3, protokoll).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats