Elevhälsa

På Lovisedalsskolan arbetar en kurator och en skolsköterska. De bildar tillsammans med skolans specialpedagoger/speciallärare och skolledning skolans elevhälsoteam, EHT. Elevhälsans arbete syftar till att vara hälsofrämjande och förebyggande.

Skolans specialpedagogiska arbete bedrivs av specialpedagog och speciallärare och bildar tillsammans "Team-spec". Team spec stöttar lärare på skolan i pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram, lärmiljöer och resultatanalyser för att utveckla arbetet runt skolans elever.

Skolkurator leder skolans trygghetsgrupper. Trygghetsgrupperna verkar för elevernas trivsel och trygghet på skolan och beslutar kring handlingsplaner och förebyggande åtgärder. Kurator initierar och leder aktiviteter i klasser och arbetar för att förebygga och hantera kränkningsärenden enligt skolans Trygghetsplan. (En plan för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling). Kurator har vid behov enskilda stödsamtal med skolans elever.

Skolsköterska ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor och hälsofrämjande livsstil. Det sker bland annat genom samtal och utbildning om kost, sömn, fysisk aktivitet, missbruk, sex och relationer. Skolsköterska erbjuder hälsobesök tre gånger under tiden i grundskolan. Hälsobesöken omfattar hälsosamtal, kontroll av längd, vikt och rygg. Synen kontrolleras vid skolstart och därefter vid behov under hela skoltiden. Skolsköterska erbjuder även uppföljande undersökningar när så behövs. Vaccinationer utförs enligt vaccinationsprogrammet.

Skolans elevhälsoteam träffas varje vecka för att diskutera och planera skolans åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande arbete rörande elevhälsa. Elevhälsoteamet har ett samarbete med kommunens centrala elevhälsa och en skolpsykolog deltar regelbundet under skolans elevhälsoteamsmöten för att bidra med ytterligare kompetens. Utifrån skolans elevhälsoteamsmöten beslutas om vilka professioner som ska samarbeta i elevhälsoarbetet på skolan.

Personalen utbildas regelbundet i våra rutiner kring krishantering och vår plan kring hot och våld.

Rektor

Sara Laurent

E-post
sara.laurent@vallentuna.se
Telefon
08-587 856 34

Biträdande rektor årskurs F–3 och fritids

Jacqueline Humphries

E-post
jacqueline.humphries@vallentuna.se
Telefon
08-587 863 81

Biträdande rektor årskurs 4–6

Lena Borell

E-post
lena.borell@vallentuna.se
Telefon
08-587 851 82

Biträdande rektor årskurs 7-9

Mikael Stjerna

E-post
mikael.stjerna@vallentuna.se
Telefon
08-587 849 60

Skolsköterska

Toloue Shakibaei

E-post
toloue.shakibaei@vallentuna.se 
Telefon
08-587 859 23

Kurator

Maria Enbom

E-post
maria.enbom@vallentuna.se
Telefon
08-587 849 04

Skolpsykolog

Regina Seisdedos

E-post
regina.seisdedos@vallentuna.se
Telefon
08-587 848 30

Specialpedagog

Malin Flemström

Speciallärare

Cecilia Malmstedt

Speciallärare

Maja Sternrud

Speciallärare

Anna Nygren
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats