Systematiskt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete i skolan är avgörande för att utbildningen ska kunna främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Vårt arbete med det systematiska kvalitetsarbete är att identifiera och prioritera utvecklingsområden för att uppfylla de nationella målen. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister. Genom att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas.

Vi arbetar med flera olika typer av screeningverktyg såsom tester, prov och enkäter för att kartlägga, analysera och följa upp skolans måluppfyllelse och resultat. Underlaget använd för att utvärdera kunskap och utveckla färdigheter och förmågor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats