Om Clavis

Clavis är en särskild undervisningsgrupp för grundskoleelever som bor i Vallentuna kommun med diagnoser inom AST (autismspektrumtillstånd) och med behov av en anpassad pedagogik.

Undervisningen följer grundskolans läroplan, men sker i mindre grupper i en strukturerad, anpassad och lugn miljö som i hög grad utgår ifrån den enskilda elevens behov av stöd och med en hög personaltäthet.

Clavis tar emot elever från årskurs 1 till årskurs 9.

Vi erbjuder också fritids före och efter skoldagen mellan 7.00–17.00 för elever till och med vårterminen då de fyller 13 år.

Pedagogik

Den pedagogiska verksamheten på Clavis är strukturerad och tydlig. Vi använder oss av förhållningssättet "low and slow". Finns behov använder vi oss av seriesamtal och ritprat. Undervisningen sker i små grupper med 1-3 vuxna och anpassade lokaler och miljöer. Vi anpassar undervisningen till varje elev och man kan få mycket enskilt stöd men våra elever har inte personliga elevassistenter. Vi värnar också om att ha ett nära samarbete med vårdnadshavarna. Vid behov så samarbetar vi, tillsammans med vårdnadshavarna, med BUP, Habilitering, LSS och Socialtjänsten.

Personal

På Clavis har all personal en grundläggande kunskap om diagnosen AST. Pedagoger, kurator och barnskötare/elevassistenter arbetar tätt tillsammans för att skapa optimala inlärningsförutsättningar för eleverna. I vår undervisning använder vi oss av kompensatoriska läromedel. Vi får, vid behov, handledning av centrala elevhälsans psykologer. I vissa fall kan vi även få handledning av deras fysioterapeut.

Våra elever kan integreras i Karlslundsskolans klasser vissa ämnen för att prova på ett större sammanhang.

Elevhälsoteam

Vi har ett elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog som träffas varje vecka. Här tar vi upp elever vars åtgärder inte fungerar tillfredsställande och tar fram förslag till lösningar antingen internt eller genom att hjälpa eleven och vårdnadshavaren med externa kontakter hos exempelvis BUP eller Habilitering. Det kan handla om att ytterligare utredningar behöver genomföras eller förnyas, att eleven behöver tid hos psykolog eller kanske en anpassad studiegång.

Visuellt stöd

Vi har tydliga bildscheman för dagen och annat visuellt stöd. Varje elev har tillgång till en egen dator eller Ipad.

Moderna språk

Våra elever erbjuds att läsa franska, spanska eller tyska tillsammans med elever från Karlslundsskolan.

Kost

Vid behov av anpassning av kost kontaktas elevens mentor för vidare information om riktlinjer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats