Lingsberg

Lingsberg är beläget i östra delen av Vallentuna socken. Ägorna har varit geografiskt omfattande med inägor och bebyggelse i södra delen, i kanten av förlängningen av Angarnsjöängens dalgång åt sydväst och utmarken i norr. Lingsberg gränsar till Kusta i nordost, Olhamra i söder och Ubby, Ormsta och Åby i väster.

Karta
Lingsbergs gård med omgivningar 2013.

Lingsberg ligger som på en udde i landskapet, på 25 meters höjd över havet, ursprungligen exponerat söderut och österut. Ägorna ligger lägst i sydost och högst i väster där det finns höjder som når cirka 40 meter över havet, undantaget den höjd som ligger norr om gården och som når över 50 meter över havet.

Träd
På höjden norr om Lingsberg, som kallas Fjället, ligger en fornborg med beteckningen RAÄ 265:1. Bilden visar en av de murar som omger krönet.  Fotograf: Yngve Sjögren, 1977.

Namnet var ursprungligen endast Ling vilket torde komma av ordet ljung. Namnet är sannolikt mycket gammalt.

Det finns väldigt många kända och registrerade fornlämningar på Lingsbergs ägor. På den högsta höjden kallad Fjället, knappt 500 meter norr om gården ligger en fornborgRAÄ 265:1. I västra delen av ägorna, söder om det bostadsområde som kallas Gröndal, mellan Ängsberga i söder och Lövlunda i norr finns nästan 10 gravfält. Kring Lingsbergs gård ligger ytterligare fyra gravfält. Intill tre av gravfälten finns stensträngssystem. Mellan gravfälten finns enstaka stensättningar. På gården står en runsten, RAÄ 258:1 och ett runstensfragment, RAÄ 258:2 (U 241 och U 242). Dessa runstenar torde ha utgjort ett par. I östra delen av ägorna finns lämningar efter boplatser, RAÄ 272:2 och RAÄ 481:1 och ytterligare ett gravfält. Någonstans på ägorna, sannolikt i de lägre delarna, har det även funnits en runstensbro.

Lingsberg utgjorde under historisk tid en ensamgård. Den har troligen tillhört frälset.

Hus
Huvudbyggnaden vid Lingsbergs gård. Fotograf: Kurt Jonsson ca 1960.

Det finns inga kända storskaliga historiska kartor.

Av konceptet till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 framgår att det strax norr om gården fanns en ångsåg. Det fanns förhållandevis många torp på ägorna. Nordtorpet, Stortorpet och Upprätta låg i nordost och Gröndal vid Ubbysjön i nordväst. I väster fanns Löflunda och Gustafslund och i sydväst Baddet. Det fanns även ett namnlöst torp närmare gården och en arbetarbostad. Sammanlagt uppgick antalet övriga bebyggda lägenheter till tio stycken. Arealen brukad åker var vid sekelskiftet 1900 111,4 hektar. Till Lingsberg fanns 13 hektar naturlig äng då fortfarande kvar. Torpen, inklusive Björkhaga/skolan styckades från Lingsberg år 1924. Söder om vägen och arbetarbostaden fanns fortfarande vid sekelskiftet 1900 lite ängsmark kvar.

Karta
Del av konceptet till den Häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900.

I början av 1950-talet fanns alla torplägenheter på Lingsbergs ägor kvar och några enstaka avstyckningar hade gjorts utmed vägen.  I slutet av 1950-talet planlades ett område som hade tillhört Lingsbergs gård. Planen avsåg ett 40-tal fritidshus nära Upprätta. Allt fler bor idag permanent i det här området och planläggning pågår för enbostadshus för att ansluta området till kommunens vatten- och avloppsnät. Planen medger även att ett fåtal nya tomter tillskapas.

I slutet av 1980-talet uppmärksammades flera hagar med intressant hävdberoende flora på Lingsbergs ägor.

Under senare delen av 1900-talet har flera av de gamla torplägenheterna avstyckats och ny bostadsbebyggelse har tillkommit. I Gröndal ligger idag cirka 40 friliggande villor på förhållandevis stora tomter. Vid Upprätta finns cirka 35 friliggande bostadshus norr om Lingsbergsvägen. Även söder om vägen ligger en handfull villor.

Den södra delen av Lingsbergs ägor ingår i riksintresse för kulturmiljövården, K 77.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats