Nyby

Nyby är beläget centralt i norra delen av Vallentuna socken.

Karta
Karta över området kring Nyby gamla gårdsläge som syns som ett fornlämningsområde vid kartans vänstra kant. 

Namnet är sammansatt av förleden ny- och efterleden –by vilket kan tolkas som den nytillkomna bebyggelsen i ett område som redan tidigare var bebyggt.

Kända förhistoriska lämningar. Husgrunder efter gården finns kvar mittemot Västanberga. Här finns även en källa och en väg som leder vidare mot Stängselboda.

Nyby utgjorde under historisk tid en ensamgård taxerad till knappt 1 ½ markland (11 ⅓ öresland) och finns redovisad på en karta från 1635 (A10:64-65) som även omfattar Västanberga, Foderby och Ekeby. Nyby var ett skattehemman redan på 1400-talet. Utsädet låg mellan drygt 9 och 12 tunnor årligen och ängsskörden var 15 lass. Relationen mellan åker och äng var 1:0,7 och därför torde inriktningen mot boskapsskötsel inte ha varit så utpräglad som för kringliggande byar och ensamgårdar.

Karta
Del av karta A10:64-65 som visar Nyby ägor 1635. Nybys gårdsläge är markerat med C.

På konceptkartan till häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 redovisas inte N

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats