Ubby

Ubby är beläget centralt i norra delen av Vallentuna socken, nära Molnby.

Karta
Dagens Ubby med fornlämningar markerade.

Namnet är ett bynamn vars förled kan betyda ut- och indikera dess perifera läge i förhållande till annan samtida bebyggelse.

Ubby utgjorde under historisk tid en självägd ensamgård taxerad till 8 öresland, dvs ett markland. Gården Ubby - då benämnd Uby - och dess inägor karterades storskaligt första gången år 1635 (A10:70). Det årliga utsädet för gården var drygt 9 tunnor årligen och ängsmarken gav 50 lass. Relationen mellan åker och äng var 1:5. I texten omnämns även ett torpställe som brukade egen åker och var beläget intill Ubbysjön.

Karta
Del av karta A10:70 från 1635 som visar Ubby gårds ägor. Gården är markerad med A medan det torpställe som nämns i kartans text är markerad med I.

År 1886 laga skiftades Ubby (A112-39:3).

Vid sekelskiftet 1900 fanns tre gårdar kvar i Ubby. Utöver dessa fanns även tio bebyggda lägenheter på ägorna. Arealen brukad åker uppgick till 59,3 hektar åker. Det fanns ingen naturlig ängsmark kvar på ägorna.

Karta
Del av konceptet till det häradsekonomiska kartverket som visar gårdarna i Ubby.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats