Molnby

Molnby är beläget i norra delen av Vallentuna socken.

Karta
Molnby med omgivningar.

Namnet är en sammansättning av det gamla ordet mölne- som bildar förleden moln- och efterleden –by. Namnet torde kunna tolkas som mjölnarbyn, eller byn där det bodde mjölnare. 

Gård
Molnby gård. Fotograf: Gunnar Sylling ca 1950.

Molnby utgjorde under historisk tid en ensamgård.

Molnby sätesgård karterades första gången sannolikt i slutet av 1600-talet (A112-22:2). Det finns även ett odaterat koncept som av stilen av döma sannolikt är yngre (A112-22:1). Örestal, utsäde och antalet skördade lass hö framgår inte av textbeskrivningen.
Lilla Mölneby och det avgärda hemmanet Snaptuuna nämns i beskrivningen.

Karta
Del av karta A112-22:2, antagligen från någon gång under 1600-talet. 

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 framgår att det fanns en gård på Molnby och fjorton övriga bebyggda lägenheter. Arealen åker uppgick till 155,6 hektar. Naturlig ängsmark omfattande 7,7 hektar återstod.

Karta
Del av konceptet till det häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900. 

I slutet av 1980-talet inventerades hagmarker vid Molnby.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats